Omanike Keskliit on pöördunud Vabariigi Presidendi pr Kersti Kaljulaidi poole palvega jätta välja kuulutamata Riigikogu 19.12.2016.a vastu võetud Tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (302 SE) ja kaaluda selle vastavust põhiseadusele.

Austatud Vabariigi President pr Kersti Kaljulaid

Palume Teil jätta välja kuulutamata Riigikogu 19.12.2016.a vastu võetud Tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (302 SE) ja kaaluda selle vastavust põhiseadusele.
Eesti Omanike Keskliidu (EOKL) hinnangul on seaduse §1 punkt 10, millega muudetakse tulumaksuseaduse § 28² lõiget 1, vastuolus põhiseaduse §10 sisalduva õiguspärase ootuse põhimõttega. Nimelt täiendatakse § 28² lõiget 1 teise lausega, mille kohaselt võib TMS §-s 25 nimetatud eluasemelaenu intresse tulust maha arvata kuni 300 eurot. Kehtiva seaduse redaktsiooni kohaselt võib tulust maha arvata maksustamisperioodil 1200 eurot, kusjuures last üksi kasvatav ja lapsehoolduspuhkust kasutav vanem võis eluasemelaenu intressid maha arvestada piiranguteta (TMS §25 lg 4).

Õiguspärase ootuse põhimõtte kohaselt „peab igaühel olema võimalus kujundada oma elu mõistlikus ootuses, et õiguskorraga talle antud õigused ja pandud kohustused püsivad stabiilsetena ega muutu rabavalt isikule ebasoodsas suunas” (RKPJKo 3-4-1-20-04; 3-4-1-24-11). Igaühel on „õigus mõistlikule ootusele, et seadusega lubatut rakendatakse isikute suhtes, kes on hakanud oma õigust realiseerima” (RKPJKo 3-4-1-2-99).

Samas ei saa Riigikohtu arvates kellelgi olla absoluutset õigust olukorra püsimisse, kui olud on muutunud ja muudatus oli ettenähtav. Eluasemelaenu intresside tulust maha arvamise võimalus loodi rohkem kui 15 aastat tagasi seadusandja poolt eesmärgiga soodustada eluasemetingimuste parandamist, luua võimalused noortele peredele oma kodu soetamiseks ja ergutada vananeva elamufondi uuendamist. Selle lubaduse valguses võtsid tuhanded inimesed vastu otsuse omale kodu soetamiseks kalkuleerides oma sissetulekuid ja kulusid. Rahandusministeeriumi hinnangul puudutab maksumuudatus 60 500 laenuvõtjat.

Kui arvestada asjaoluga, et kuni 1. jaanuarini 2016.a võis tulust maha arvestada kuni 1920 eurot intresse, siis uue seaduse jõustumisel on riik vähendanud seadusega lubatud soodustust 6,5 korda ühe aasta jooksul! EOKL leiab, et ühiskonnas ei ole toimunud olulisi muudatusi, mis sunniks riiki käituma sõnamurdlikult ja vaatama ümber selle maksusoodustuse aluseks olnud eesmärke, samuti ei ela me majanduskriisi tingimustes, mis sellist radikaalset muudatust põhistaks. Lubatud soodustust saaks piirata vaid uute sõlmitavate eluasemelaenulepingute suhtes ja mitte nende laenulepingute suhtes, mis sõlmiti teadmises riigi lubadusest eluaseme soetamist toetada. Tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus vastavat rakendussätet ei sisalda. Analoogilises asjas tunnistas Riigikohus 1994.a põhiseadusevastaseks seadusemuudatuse, mis nägi ette viieaastase maksuvabastuse ennetähtaegse tühistamise, sest „seaduses tehtav muudatus ei tohi olla õiguse subjektide suhtes sõnamurdlik” (RKPJKo 30.09.1994, III-4/A-5/94).

Juhime tähelepanu, et seadusmuudatus on ettevalmistatud head õigusloome tava järgimata, mõjusid analüüsimata ja huvigruppe kaasamata. Rahandusministeeriumi poolt Riigikogu rahanduskomisjonile enne eelnõu kolmandat lugemist esitatud maksumuudatuste mõjude hinnang sisaldab endas vaid kolme lauset eluasemelaenu intressi maha arvamise muudatuse osas. Selline teguviis viitab lisaks riigi sõnamurdlikule käitumisele ka lugupidamatusele oma kodanike suhtes.