AS Tallinna Moekombinaat vaidlustab Harju maakohtu määruse, millega kohus otsustas menetluse ennetähtaegselt lõpetada.

3. aprillil 2020 teatas AS Pro Kapital Grupp (Pro Kapital) oma tütarettevõtte AS-i Tallinna Moekombinaat saneerimismenetluse algatamisest. 15. juunil 2020 avaldas Pro Kapital, et kohus on määranud kava hindama eksperdid, kes peavad esitama oma arvamuse saneerimiskava osas hiljemalt 22. juuliks 2020 ning kohus otsustab kava kinnitamise hiljemalt 10. augustiks 2020. 30. juulil 2020 avaldas Pro Kapital, et Tallinna Ringkonnakohus on maakohtu määruse seoses ekspertide määramisega tühistanud ja saatnud asja tagasi maakohtule uuesti otsustamiseks.

14. augustil 2020 on maakohus teinud asjas uue määruse. Maakohus lõpetas AS-i Tallinna Moekombinaat saneerimismenetluse, sest tuvastas, et AS Tallinna Moekombinaat olevat püsivalt maksejõuetu.

AS Tallinna Moekombinaat ei jaga 14. augustil 2020 maakohtu määruse seisukohti ja vaidlustab määruse.

Kohtu poolt saneerimismenetluses määratud mõlemad eksperdid on ettevõtte majanduslikku olukorda põhjalikult analüüsinud ning järeldanud, et ettevõte ei ole alaliselt maksejõuetu ning probleeme on võimalik saneerimiskavaga ületada.

Samuti on saneerimismenetluse ajal ettevõtte majandustulemused olnud saneerimiskavas esitatuga võrreldes paremad, kõik ettevõtte kohustused on täidetud ning ettevõte jätkab uute kohustuste täitmist.

AS Tallinna Moekombinaat leiab, et maakohtu käsitlus läheb vastuollu nii saneerimisseaduse loogika kui ka Riigikohtu varasema praktikaga. Saneerimine kui selline kaotab oma mõtte, kui kohus teeb otsuse ilma saneerimiskava hindamata. Selline kohtupraktika annab sarnases olukorras olevatele ettevõtetele vale signaali ning ettevõtete päästmise asemel võidakse kergekäeliselt valida pankrotimenetlus, mis tekitab palju ebamäärasust ja seab võlausaldajad ebasoodsasse olukorda.

Muu hulgas on Riigikohus asunud seisukohale, et saneerimisel tuleb eristada ettevõtja püsivat maksejõuetust ja ajutist maksejõuetust, mis on saneerimismenetlusega ületatav ehk kuni ettevõtet on võimalik saneerida, siis ei saa ettevõte püsivalt maksejõuetu olla.

Maakohtu otsuse jõusse jäämisel muutuks saneerimismenetlus üleüldse võimatuks, sest saneerimine oleks välistatud mistahes makseraskuste korral, sest ühest küljest ei saa ettevõtet saneerida kui tal pole mingit maksejõuetust ning teisalt ei saneerita maakohtu lahendi kohaselt ettevõtteid, millel on makseprobleemid.

Maakohus ei ole määruse tegemisel AS-i Tallinna Moekombinaat seisukoha kohaselt ka analüüsinud ega hinnanud piisavalt AS-i Tallinna Moekombinaat esitatud väiteid ja tõendeid. AS-i Tallinna Moekombinaat on esitanud kohtule seisukohad ja tõendid, et AS-i Tallinna Moekombinaat makseraskused on ajutised.

AS-il Tallinna Moekombinaat on 15 päeva jooksul alates määruse kätte toimetamisest võimalik määrus vaidlustada ja AS Tallinna Moekombinaat kavatseb seda ka teha. Samuti on AS Tallinna Moekombinaat vaidlustanud ringkonnakohtu määruse, millel maakohtu määrus põhineb. Vaidlustamiste ajal saneerimismenetlus jätkub ja AS-i Tallinna Moekombinaat suhtes kehtivad edasi saneerimismenetluse algatamise tagajärjed.

Maakohtu 14. augusti 2020 määrus ei mõjuta kuidagi T1 Mall of Tallinn keskuse igapäevast tegevust.