31. märtsil 2020 esitas Tallinnas T1 Mall of Tallinn keskust omav ja haldav AS Tallinna Moekombinaat (TMK, AS Pro Kapital Grupp tütarettevõte) Harju Maakohtule avalduse saneerimismenetluse algatamiseks, et läbi saneerimismenetluse ületada ajutised makseraskused, mõistlikult ümber korraldada võlakoorem ja parandada TMK kasumlikkust. 3. aprilli 2020 määrusega algatas Harju Maakohus saneerimismenetluse. TMK kohustub 2. juunil 2020 esitama kohtule kinnitamiseks saneerimiskava, millega määratletakse rakendatavad saneerimisabinõud, muuhulgas saneerimise mõju võlausaldajatele.

Saneerimiskava vastuvõtmiseks toimub võlausaldajate hääletus ja lõpliku kava kinnitab kohus. Saneerimise algatamine ja menetlemine ei mõjuta mitte kuidagi keskuse ega selle üürnike ja koostööpartnerite tavapärast majandustegevust – see tähendab, et Eesti Vabariigi valitsuse poolt kaubanduskeskustele seatud piirangute lõppedes on T1 Mall of Tallinn avatud ning tegevus toimub nagu enne. Saneerimise eesmärgiks on tagada keskuse igapäevase tegevuse jätkamine, kaitstes investorite, töötajate, võlausaldajate ja koostööpartnerite õiguseid ja huve. Saneerimine hõlmab üksnes AS-i Tallinna Moekombinaat ega oma vahetut mõju AS-i Pro Kapital Grupp kontserni teistele ettevõtetele.

Saneerimisavalduse esitamise seisuga oli AS-il Tallinna Moekombinaat 71 võlausaldajat ning tähtaegselt tasumata kohustusi kokku 7 miljoni euro ulatuses. Peamiseks võlausaldajaks on rahvusvaheline rahastusplatvorm TSSP ning laenuagendiks Lintgen Adjacent Investments S.a.r.l, kellega AS Tallinna Moekombinaat sõlmis 2016. aasta lõpus Peterburi tee 2 asuva kaubanduskeskuse ehituse finantseerimiseks laenulepingu kogusummas 65 miljonit eurot. Tegemist on viieaastase tähtajaga erilist tüüpi arenduslaenuga vahefinantseerimiseks, millel on tavapärasest rahavooga tagatud laenust oluliselt kõrgem intress ja kus laenu põhiosa tagastatakse tähtaja saabudes ühekorraga. Arenduslaenu oli plaanitud refinantseerida toimiva ja rahavoogusid tootva kaubanduskeskuse tingimustel. Laen on tagatud hüpoteegiga Peterburi tee 2 kinnistule summas 84,5 miljonit eurot. 31. märtsi seisuga oli laenu põhiosa ligi 75,4 miljonit eurot. Põhiosa on kasvanud laenuintressimaksete alguseni kapitaliseeritud laenuintresside võrra. Laenuintresside igakuiste maksete kohustus algas 2019. aasta septembris. Lisaks kõrgetele intressikuludele kaasnevad laenulepinguga ka mitterahalised kohustused ehk finantskovenandid. Seoses kaubanduskeskuse oluliselt aeglasema käivitumisega on AS Tallinna Moekombinaat tulud jäänud prognoosidele alla ning AS Tallinna Moekombinaat ei ole suutnud täita finantskovenante ega tasuda korrektselt intressimakseid. Samuti ei suudaks AS Tallinna Moekombinaat tagastada laenulepingu ülesütlemisel laenu põhiosa.

Tänase olukorra põhjusteks on:

Antud tingimustes ei suuda AS Tallinna Moekombinaat täita rahalisi ega mitterahalisi kohustusi võlausaldajate ees. AS Pro Kapital Grupp avaldas info TSSP laenulepingu rikkumiste kohta 28. veebruari 2020 börsiteates (vt tegevjuhi ülevaade). COVID-19 globaalse pandeemia olukorras ei ole senised konstruktiivsed läbirääkimised laenuandjaga tulemusi andnud ja TMK hinnangul on tekkinud oht, et laenuandja võib laenulepingu üles öelda ja nõuda kohest laenu tagastamist. Samuti ei ole teada, kui kaua kestab kehtestatud eriolukord ning milline saab olema selle mõju TMK tegevusele. Majandustegevuse jätkamiseks ning seeläbi T1 Mall of Tallinn rentnike, töötajate ning teiste seotud osapoolte huvide kaitsmiseks, esitas AS Tallinna Moekombinaat avalduse saneerimismenetluse algatamiseks. Edasiseks tegevuseks on koostada ja kinnitada saneerimiskava, sh tegevusplaan selle osas, kuidas keskuse tegevust tulemuslikust kasvatada, arvestades ka COVID-19 ajutise kriisi mõju tarbimiskäitumisele ja majandusele tervikuna.

AS-i Tallinna Moekombinaat 2019. aasta põhitegevus oli kasumlik – keskus teenis ärikasumit iga kuu. Kõrgete finantskulude ja mitterahalise kinnisvara väärtuse languse tõttu oli siiski 2019. aasta puhastulem negatiivne. TMK hinnangul võimaldaksid kaubanduskeskuse olemasolevad rahavood TMK kohustusi täita kui võlakohustuste tingimused oleksid mõistlikud (kui arvestada tavapärast tegevust enne eriolukorra väljakuulutamist). Kuna kaubanduskeskuse põhitegevus on juhtkonna hinnangul jätkusuutlik, astub TMK saneerimisavalduse esitamisega vajalikud sammud kaubanduskeskusega seotud erinevate huvirühmade kaitseks. T1 Mall of Tallinn näol on tegemist unikaalse ning esimese omanäolise kontseptsiooniga kogu Baltikumis, mis lisaks tavapärastele kaubandusvõimalustele avab külastajatele mitmekülgse meelelahutuse maailma. Lisaks avarale valgusküllasele sisearhitektuurile, kaubandusele ja kunstile on T1 Mall of Tallinnas Eesti mõistes unikaalne söögikohtade kogum – seda nii oma ulatuselt kui asetuselt. Enamus söögikohti asuvad neljandal korrusel, kõrgemal kaubandusmelust, võimalusega imetleda pealinna vaateid. Keskuses asuvad tipptasemel kino, regiooni suurim siseruumides asuv kogupere meelelahutuskeskus Super Skypark ning keskuse katusel vaateratas, mille sarnast mujal Euroopas ei leia. T1 Mall of Tallinnas on tänaseks ligi 180 rentnikku, kes annavad tööd enam kui tuhandele inimesele. Avamisest alates on keskust külastanud ligi 6 miljonit inimest.

Olukord AS-i Pro Kapital Grupp teistes tegevusvaldkondades

AS Pro Kapital Grupp tegutseb kolmes Balti pealinnas ja Bad Kreuznachis, Saksamaal.

Uute arenduste alustamist planeerides jälgib AS Pro Kapital Grupp tähelepanelikult nii Baltimaade kui kogu maailma majanduses toimuvaid muutuseid ning vajadusel lükkab edasi arendusplaane kuni olukorra stabiliseerumiseni. Ettevõtte töötajate, klientide ja koostööpartnerite tervise ja heaolu huvides töötab meie meeskond kodukontorites ning on endiselt kättesaadav meilide ja telefoni teel. Oleme üle vaatamas oma püsi- ja muutuvkulusid ja plaanime teha muudatusi seal, kus vajalik. 31. detsember 2019 seisuga oli AS-i Pro Kapital Grupp konsolideeritud raha jääk üle 10 miljoni euro ja veebruaris refinantseerisime edukalt tagatud võlakirjad, mille tarbeks emiteerisime uued, lunastustähtajaga 2024. aastal. Kuigi maailma majandus on hetkel COVID19 pandeemiast tugevalt mõjutatud, on AS-i Pro Kapital Grupp tegutsemismudel orienteeritud pikaajalisusele. Hindame oma riske jooksvalt ja meie eesmärk on minimeerida väliseid mõjusid selliselt, et AS Pro Kapital Grupp suudab saavutada oma eesmärke.