Tänasest on mereala portaalis täiendaval avalikustamisel Eesti mereala planeeringu põhilahendus ja mõjude hindamise aruanne, millele saab kuu aja jooksul esitada ettepanekuid. Paralleelselt avalikustamisega toimub planeeringu kooskõlastamine ametiasutustega.

Mereala planeeringu eesmärk on leppida kokku Eesti mere kasutuse põhimõtetes pikas perspektiivis, et panustada merekeskkonna hea seisundi saavutamisse ja säilitamisse ning edendada majandust. „Merel saab ka tulevikus toimuma palju asju koos ja kõik erinevad kasutused tuleb mereruumi ära mahutada. Kuskil tuleb leida kuldne kesktee, et saaksid toimuda nii traditsiooniline kalapüük, vetikate ning karpide kasvatus, elektri tootmine ja muud tegevused,“ ütles riigihalduse minister Jaak Aab. „Seejuures saab kogu tegevus toimuda vaid merekeskkonda kahjustamata.“

Kooskõlastusprotsessiga paralleelselt planeeringu avalikustamise eesmärk on anda huvigruppidele võimalus täiendatud materjalidega tutvuda ja vajadusel oma ettepanekuid esitada. „Kuna mereala planeeringulahendus on peale viimast avalikustamist veidi täienenud ja täpsustunud, panime selle veelkord kõigile tutvumiseks välja,“ selgitas minister. „Planeeringuga on palju tööd tehtud ja osapooled protsessi panustanud, sh ka rahvusvahelisel tasemel. Peale avalikustamist ja kooskõlastamist on aeg planeeringu kehtestamiseni liikuda,“ lisas ta.

Materjalid (seletuskiri, mõjude hindamise aruanne, kaardirakendus) on leitavad mereala portaalist. Samas saab selgitavast videost vaadata, millised on olulisemad täpsustused pärast viimast avalikustamist 2020. aastal.

Põhilahenduses käsitletakse erinevaid merekasutusi koos, määrates suuniseid ja tingimusi. Fookuses on  muuhulgas uued kasutusviisid, kus on olemas või prognoositavad arendushuvid, näiteks vesiviljelus ja energiatootmine. Neis valdkondades seab planeering kasutustingimused ja tuuleenergeetika jaoks määratleb ka ruumiliselt võimalikud arendusalad.
Planeeringu koostamisel on hinnatud merealal juba toimuvate ja alles kavandatavate tegevuste koosmõju, nendega kaasnevat mõju merekeskkonnale ja majandusele, samuti sotsiaalseid, kultuurilisi ja inimese tervisele avalduvaid võimalikke mõjusid laiemalt.

Arvamusi planeeringu lahendusele ning selle mõjude hindamisele saab 18. juunini esitada e-posti aadressile info@fin.ee. Küsimused ja lisainfo: triin.lepland@fin.ee, tel 452 0521.
Kõigile laekunud arvamustele ja ettepanekutele vastatakse pärast avalikustamise perioodi lõppu kirjalikult.

Mereala planeeringu ja selle mõjude hindamise algatas Vabariigi Valitsus 25. mail 2017. Planeeringu koostamist ja selle mõjude hindamist korraldab Rahandusministeerium koostöös konsultandi ja eksperdimeeskonnaga (Hendrikson&Ko). Planeeringu kehtestab valitsus ning see on tulevikus aluseks mereala kasutamise otsuste langetamisel nii ministeeriumidele kui ametitele. Ettevõtjatele, investoritele, kohalikele omavalitsustele ning rannikukogukondadele saab planeering olema tegevuste suunaja.