18 veebruarist saab tutvuda Eesti üleriigilise mereala planeeringu põhilahenduse ja selle mõjude hindamise aruandega rahandusministeeriumi kodulehel ja mereala portaalis.

„Eesti mereäärne asukoht pakub meile palju rõõmu ja mitmekülgseid hüvesid, mis võivad vahel tunduda lausa iseenesest mõistetavalt kestvad,“ ütles riigihalduse minister Jaak Aab. „Et meri pakuks meile ka tulevikus samasuguseid võimalusi, tuleb mere kui ressursi ruumilist kasutamist planeerida. Arvestades sealjuures nii erinevate inimeste huvide, kasutusviiside kui ka keskkonnaga. Just nagu me planeerime maakasutamist.“

Seetõttu on valitsus algatanud riigihalduse ministri juhtimisel Eesti esimese riikliku mereala planeeringu koostamise. Mereala planeeringu koostamisega ollakse tänavu jõudmas lõpusirgele.

Mereala planeeringuga soovitakse kokku leppida Eesti mereala kasutuse põhimõtetes pikas perspektiivis, et panustada merekeskkonna hea seisundi saavutamisse ja säilitamisse ning edendada majandust. Põhilahenduses käsitletakse erinevaid merekasutusi koos, määrates suuniseid ja tingimusi. Fookuses on eeskätt uued kasutusviisid, kus on olemas või prognoositavad arendushuvid, näiteks vesiviljelus ja energiatootmine. Neis valdkondades seab planeering kasutustingimused. Tuuleenergeetika jaoks määratletakse ka arendusalad.

Planeeringu koostamisega hinnatakse merealal juba toimuvate ja alles kavandatavate tegevuste koosmõju, nendega kaasnevat mõju merekeskkonnale ja majandusele, samuti sotsiaalseid, kultuurilisi ja inimese tervisele avalduvaid mõjusid. Mõjude hindamise täpsusaste ja fookus tulenevad planeeringu täpsusastmest ja fookusest. Planeeringu juurde on koostatud eraldiseisev mõjude hindamise aruanne, kus määratakse olulise mõju vältimiseks leevendusmeetmed. Planeeringut koostatakse ja mõjusid hinnatakse ka Eesti riigipiiri üleselt.

Mereala planeeringu kehtestab valitsus eeldatavasti 2021. aasta kevadel. Kehtestatud planeering on tulevikus aluseks mereala kasutamise otsuste langetamisel nii ministeeriumidele kui ka ametitele. Ettevõtjatele, investoritele, kohalikele omavalitsustele ning rannikukogukondadele saab planeering olema tegevuste suunaja.

Planeeringu ja mõjude hindamise materjalid (seletuskiri, mõjude hindamise aruanne ja kaardirakendus) on leitavad mereala portaalist mereala.hendrikson.ee. Planeeringu menetluse informatsioon on kättesaadav ka rahandusministeeriumi kodulehel www.rahandusministeerium.ee/et/planeeringud.
Ootame materjalidega tutvuma ja teemas kaasa rääkima. Ettepanekuid saab esitada kuni 18. märtsini rahandusministeeriumile aadressil info@fin.ee.

Mereala planeeringu avalikud arutelud:

Huvilised on oodatud planeeringu eelnõu (põhilahenduse) ja selle mõjude hindamise eelnõu avalikele aruteludele mereäärsetes maakondades, kus tutvustatakse planeeringulahendust ja sellega kaasnevaid mõjusid. Samuti käsitletakse avalikul väljapanekul esitatud arvamusi ja antakse neile vastuseid.

Planeeringu eelnõud (põhilahendust) ja mõjude hindamise aruande eelnõud tutvustav arutelu:
• 18.02 kl 13–15 Rahandusministeeriumis (Suur-Ameerika 1, Tallinn).
Planeeringu põhilahenduse ja mõjude hindamise aruande avaliku väljapaneku järgsed arutelud toimuvad:

• 13.04 algusega kl 16 Harjumaal Proto avastustehases  (Peetri 10, Noblessner, Tallinn);
• 14.04 algusega kl 16 Lääne- ja Ida-Virumaal Saka mõisa Meretornis  (Saka, Toila vald);
• 16.04 algusega kl 16 Läänemaal Puise Nina talus (Puise küla, Haapsalu);
• 17.04 algusega kl 16 Saaremaal Arensburg  Boutique  Hotel & Spas  (Lossi 15, Kuressaare).