Rahandusministeeriumi koordineerimisel on välja töötatud koolitusprogramm, mis pakub riigi- ja omavalitsustöötajatele täiendavaid teadmisi ruumiloome valdkonnas. Programm peaks käivituma sügisest ning selle eesmärgiks on tähtsustada ruumiloomega seonduvat, tõsta valdkondlike teadmiste taset ning viia üleüldiselt kvaliteetsema ruumi planeerimiseni.

„Meid ümbritseva ruumi kvaliteedile on ootused üha suurenemas. Asjaolusid, millega ruumi kavandamisel arvestada tuleb, on aina rohkem, näiteks kliimamuutustega kohanemine, kõigi ruumi kasutajate jaoks võrdsete võimalused ehk ligipääsetavus, taastuvenergeetika lahendused jm,“ ütles riigihalduse minister Jaak Aab. Tema sõnul tuleb ruumi kavandada efektiivselt, kogukonnale sisuliselt ja visuaalselt vastuvõetaval kujul ja nii, et riik ning kohalik omavalitsus on nii otsustaja kui tellijana teistele eeskujuks. „Sestap tuleb ka riigi poolt astuda samme, et otsustajatel oleks võimalik vastavaid pädevusi suurendada,“ lisas minister.

Rahandusministeeriumi planeeringute osakonna nõuniku Eleri Kautlenbachi sõnul on koolituse eesmärgiks anda ülevaade kvaliteetse ruumi aluspõhimõtetest ja nende rakendamisvõimalustest, ruumiotsuste mõju hindamisest ning erinevate osapoolte rollist  planeerimis-, projekteerimis- ja ehitusprotsessides. „Kindlasti on spetsialistidele abiks ka teadmised sisuküsimustes, et osata tellida, mõista menetlusprotsessides toimuvat ja oma vajadustest lähtuvalt oskuslikult kaasa rääkida,“ tõi Kautlenbach välja.
Koolitusel käsitletakse teiste hulgas ruumi kavandamise, arhitektuuri, kultuuriväärtuste, looduskeskkonna, liikuvuse, ligipääsu ja taristu, ehitusõiguse, projekteerimise ja ehitusjärelevalve teemasid. Koolitus koosneb kuuest veebikoolituse päevast ning osalema oodatakse eeldatavalt umbes 150 inimest.

Programmi välja töötamisel osalesid majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, kultuuriministeeriumi, keskkonnaministeeriumi jt eksperdid, et tagada kompetentside tõstmine olulistes valdkondades laiemalt. Koolituse hange partneri leidmiseks kuulutati välja maikuus, plaanide kohaselt alustatakse koolitusega sügisest 2021.

Programmi tulemusel peaks suurenema ruumiloomega seotud tervikpildi nägemine, sellega otsustusprotsessides arvestamine ning erinevate valdkondade vaheline sidusus.