Majanduse seis on jätkuvalt hea ning vajadus lisatööjõu järele püsib. Tööpuudus suurenes inimeste aktiivsuse tõusu tõttu.

Statistikaameti tööjõu-uuringu andmetel kasvas töötajate arv tänavu esimeses kvartalis 0,6 protsendi ehk 3700 inimese võrra 650 500 inimeseni ning tööpuudus suurenes samal ajal 6,8 protsendini. Ka teised allikad kinnitavad sarnast arengut. Maksu- ja tolliameti maksutulu andmetel suurenes töötajate arv esimeses kvartalis 1,5 protsendi võrra. Töötukassas registreeritud töötus kasvas 5,1 protsendini eelmise aasta alguse 4,9 protsendilt.

Majanduse olukord on inimeste jaoks soodne ning vajadus lisatööjõu järele on viimastel kvartalitel suurenenud. Kuigi tööjõu-uuringu andmetel hõivatute kasvutempo rauges, siis maksu- ja tolliameti andmetel on hõivatute arvu tõus viimastel kvartalitel kiirenenud. See viitab uuringu tulemuste ebakindlusele. Maksu- ja tolliameti andmetel suurenes töötajate arv pea kõikidel suurematel tegevusaladel. Hõive kasvu panustasid enim ehitus ning haldus- ja abitegevused. Ehituses on olukord pärast valitsuse investeeringute taseme taastumist ning kõrge nõudluse tõttu elamuehituses väga hea, mis suurendab vajadust lisatööjõu järele. Haldus- ja abitegevuste areng on seotud üldise soodsa majandusolukorraga. Töötajate arv vähenes avalikus sektoris nii kohalike omavalitsuste reformi mõjul kui ka Euroopa Liidu nõukogu eesistumise ajaks ajutiselt palgatud töötajate lepingute lõppemise tõttu.

Tööpuuduse suurenemine 6,8 protsendini eelmise aasta 5,6 protsendilt oli tingitud inimeste aktiivsemast töö otsimisest. Töötute hulgas suurenes lühiajaliste töötute ehk uute tööotsijate arv, kes olid varem mitteaktiivsed ning kes ei ole veel tööd leidnud. Nende hulgas olid tõenäoliselt ka töövõimereformi toel tööd otsima hakanud inimesed, mida kinnitab ka vanemaealiste mitteaktiivsuse vähenemine ning töövõimetute registreerimise suurenemine töötukassas. Töövõimetute osakaal registreeritud töötute hulgas on viimastel aastatel järjepidevalt kasvanud ning stabiliseerus käesoleva aasta esimestel kuudel 30 protsendi juures.

Lähikvartalitel võib oodata positiivsete tööturu trendide jätkumist, kuid hõive kasvutempo peaks raugema nii aeglustuva majanduskasvu kui vabade töökäte nappuse tõttu.