Eesti ettevõtete rahastamisvõimalused on head. Tänu parematele majandustulemustele suudavad ettevõtted rahastada oma tegevust ja investeeringuid varasemast rohkem omavahenditest. Kuna nii ettevõtete kui ka pankade finantsseis on hea, on ettevõtetel lihtne ka pangalaenu saada. Samuti on paranenud pangandussektorivälise rahastuse kättesaadavus. Suured ja välisomanduses olevad ettevõtted saavad rahastust ka välismaalt. Peamise murekohana võõrkapitali kaasamisel näevad ettevõtted aga sobiva tagatise puudumist.

Ettevõtete laenukasv oli mullu tagasihoidlik, aga lähiaastatel see tõenäoliselt kiireneb. Võlakohustuste aeglase kasvu taga oli 2017. aastal lühiajaliste laenukohustuste vähenemine. Eesti Panga 2017. aasta detsembriprognoosi järgi kiireneb võlakohustuste kasv lähiaastatel ligikaudu 6%ni aastas, jäädes pisut madalamaks nominaalse SKP kasvust. Eestis tegutsevatest pankadest laenamine kasvab ka lähiaastatel koguvõlast hoogsamalt.

Kuna sissetulekud kasvavad kiiresti ja tööturu olukord on soodne, suudab aina rohkem majapidamisi säästa ja ka laenu saada. Seetõttu kasvasid 2017. aastal kiirelt nii majapidamiste finantsvarad kui ka -kohustused. Kuid hoolimata sellest, et viimastel aastatel säästavad Eesti majapidamised oma sissetulekutest suhteliselt suure osa, on nende kogutud säästude maht veel väike ja paljudel peredel pole ootamatuteks olukordadeks piisavalt raha. Eesti Panga detsembriprognoosi järgi kasvavad Eesti elanike säästud aga kiiresti. Laenukohustuste aastakasv jääb lähiaastatel suure laenunõudluse toel 7% lähedale.

Intressikeskkond püsib laenuvõtja jaoks soodne ja Eestis tegutsevate pankade laenupakkumise võime on hea. Viimast toetavad endiselt tugev kapitaliseeritus ja pankade endi head rahastamisvõimalused. Ehkki laenu võetakse järjest aktiivsemalt, piisab uute laenude andmiseks endiselt kodumaiste hoiuste suurenemisest ja laenude tagasimaksetest. Pankadevaheline konkurents oli 2017. aastal tugev eelkõige suurettevõtete madala riskisusega laenude puhul, mille intress langes. Ettevõtete laenuturuga võrreldes on konkurents eluasemelaenude turul väike. 2017. aasta teises pooles pangandussektoris toimunud muutuste tõttu on oodata, et edaspidi tugevneb konkurents pankade vahel eelkõige tarbimislaenude ja väikeettevõtetele suunatud laenude segmendis.