Tallinna Linnavalitsus otsustas 30. augusti istungil Tallinna Reaalkoolile reaal- ja loodushariduse kompetentsikeskuse rajamist võimaldava detailplaneeringu vastuvõtmise. Planeeritav keskus pakuks Tallinna koolidele võimalust saada maailmatasemel reaalharidust.

Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvarti sõnul on Tallinna linnal hariduses kolm prioriteeti: koolivõrgu korrastamine, õpikeskkonna kaasajastamine ja parimate praktikate rakendamine. “Kompetentsikeskuse rajamine teenib kõiki kolme eesmärki. Soovime hoone detailplaneeringu kehtestada 2017. aasta sügisel, pärast seda saaks alustada projekteerimisega,” sõnas Kõlvart.

„Reaalhariduse edendamiseks vajab Tallinn kaasaegset kompetentsikeskust, mis võimaldab maksimaalselt rakendada kaasaegset õpikäsitust – õppijate individuaalset ja sotsiaalset arengut toetava, õpioskusi, loovust ja ettevõtlikkust arendava õppe kaudu,“ ütles Kõlvart. Abilinnapea lisas veel, et uus hoone lahendab Tallinna Reaalkooli aastaid vaevanud ruumikitsikuse ja spordivõimaluste puudumise probleemid. Lisaks Tallinna Reaalkooli õpilastele saavad valminud õpperuume kasutada ka kõikide teiste Tallinna koolide õpilased, see annab võimaluse teha oma koolitöid ja praktikume nüüdisaegse varustusega laborites.

Estonia pst 6 kinnistu ja lähiala detailplaneering näeb ette kinnistul oleva neljakorruselise Tallinna Reaalkooli hoone säilitamise olemasolevas suuruses ning selle kõrvale kuni nelja maapealse ja ühe maa-aluse korrusega hoone ehitamise ja olemasoleva ühe korruselise hoone rekonstrueerimise. Estonia puiestee ja G. Otsa tänava nurgal asuva detailplaneeringuala suurus on 1,27 ha.

Estonia pst 6 kinnistul asub Tallinna Reaalkooli õppehoone, mis on tunnistatud ajaloo- ja arhitektuurimälestiseks. Kinnistul asub ka 2-korruseline algklasside hoone, mis on kokku ehitatud 1-korruselise paekivist riietushoonega.

Planeeritud maa-ala paikneb Tallinna vanalinna muinsuskaitsealal ning jääb 13.–18. sajandi all-linna kindlustuste – linnamüür, tornid, väravaehitised, muldkindlustused, vallikraav – alale.

Tallinna üldplaneeringu kohaselt on planeeritud ala juhtotstarve ühiskondlike ja puhkeehitiste ala, mis on mõeldud põhiliselt haridus, teadus, tervishoiu, kultuuri või spordi jm asutustele, samuti samalaadsete teenustega või vaba aja veetmisega seonduvatele ettevõtetele. Detailplaneering on Tallinna üldplaneeringuga kooskõlas ning detailplaneeringus kavandatu elluviimine on avalikes huvides.

Detailplaneeringuga Estonia pst 6 kinnistule määratav ehitusõigus võimaldab Tallinna Reaalkooli arendada ning kooli tegevust ajaloolises asukohas laiendada. Uude õppehoonesse on võimalik ehitada tänapäeva nõuetele vastavad õpperuumid ja luua ajakohased tingimused õppetöö läbiviimiseks.

Kinnistul asuv ühekorruseline riietushoone restaureeritakse ning säilitatakse praeguses asukohas. Riietushoonega kokku ehitatud algklasside hoone on amortiseerunud ning on lubatud lammutada. Uus õppehoone on kavandatud praeguse spordiväljaku alale, ühtlase tänavaseina kujundamiseks on määratud Estonia puiestee ehitusjoon. Vastavalt muinsuskaitse eritingimustele ei tohi planeeritud hoone kõrgus ületada Tallinna Reaalkooli hoone katusekarniisi kõrgust. Planeeritud hoone võib ühendada ajaloolise koolihoonega esimese ja maa-aluse korruse tasandil.

Detailplaneeringus on määratud arhitektuurinõuded mälestiseks tunnistatud koolihoone vaadeldavuse ja dominantsuse tagamiseks. Enne planeeritud hoone ehitusprojekti koostamist tuleb korraldada arhitektuurivõistlus. Lisaks on krundile planeeritud parkla, rekreatsiooniala ja spordiväljak.

Detailplaneeringu koostamise algatamisettepaneku tegi Tallinna Reaalkooli Hoolekande Selts. Tallinna linnavalitsus algatas detailplaneeringu 12. juunil 2013 korraldusega. Detailplaneeringu eskiislahenduse ja lähteseisukohtadega sai tutvuda 5. juulist kuni 12. juulini 2013. Tallinna Kesklinna Valitsus korraldas 16. juulil 2013 detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avaliku arutelu.

Detailplaneeringu koostas ConArte OÜ, arvestades algatamise korralduses olevate lähteseisukohtade ja lisatingimustega.

Pärast detailplaneeringu vastuvõtmist korraldavad Tallinna Linnaplaneerimise Amet ja Tallinna Kesklinna Valitsus detailplaneeringu avaliku väljapaneku.