Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu kohaselt antakse Tallinna Kommunaalametile nõusolek osalemiseks Ühtekuuluvusfondi välisprojektis „Reidi tee ehitus Tallinnas“, abikõlbliku kogumaksumusega summas 28 500 960 eurot ning volitatakse Tallinna Kommunaalameti tegevusvaldkondi koordineerivat abilinnapead ja kommunaalameti juhatajat alla kirjutama projektis osalemiseks vajalikele dokumentidele.

Abilinnapea Kalle Klandorfi sõnul on Tallinna tänavavõrgu põhiprobleeme on aastaid olnud selle ida- ja kirdeosas ning lääne- ja lõunaosas paiknevate linnaosade ühendamine linnakeskust läbimata. Mitmed olulised läbimurded ja ristmike uuendamised – nt Reidi tee, Haabersti ring – on edasi lükatud eelkõige rahaliste vahendite puudumise tõttu.

„Reidi tee, varasema nimetusega Põhjaväil, rajamine võimaldab raskeliikluse kesklinnast mööda juhtida ning loob kiirema, mugavama ja ohutuma ühenduskoridori Tallinna sadamatest riigi põhimagistraalideni, millede kaudu toimub rahvusvaheline liiklus ja kaubavedu. Kokku rajatakse 1,7 km uut teed ja rekonstrueeritakse 1,05 km Tallinna–Narva maanteelõiku,“ selgitas Klandorf. „Oluline on ka see, et kui Tallinna tänavate infrastruktuuri väljaarendamisel on seni lähtutud enamjaolt mootorsõidukite liiklusruumi vajadustest, jättes kergliiklejad ja nende ohutuse teisejärguliseks, siis Reidi tee ehituse tulemusena rajatakse 2,3 kilomeetrit kergliiklusteid ning rannapromenaad.“

Juurdepääs sadamasse toimub hetkel Narva mnt – Tuukri tn – Uus-Sadama tn kaudu ning väljapääs Petrooleumi tn – Tuukri tn – Narva mnt kaudu. Pääs sadamatest põhimaanteedele E67 – Tallinn-Pärnu-Ikla maanteele ja E20 – Tallinn-Narva maanteele on mitterahuldav. Tuukri ja Petrooleumi tänav ei ole arvestatud sadamast tuleva raskeliikluse koormusega. Samas kasvab aasta-aastalt sadamatest vajadus efektiivse ühenduse järele olemasolevate teedega. Praegusel hetkel on Tallinna linna peamiseks transpordiprobleemiks asjaolu, et raskeliiklus toimub linna südames, millega omakorda lisanduvad sõidukite sõidukiiruste vähenemine, ummikud tipptundidel paljudel tänavatel ja liiklusõnnetuste arvu kasv. Samuti kaasneb ka sõidukite poolt põhjustatud müra ja saastatuse kasv.

Vabariigi Valitsuse 19. veebruari 2015 korraldusega nr 93 „Perioodi 2014–2020 transpordi infrastruktuuri arendamise investeeringute kava kinnitamine“ on projekt „Reidi tee ehitus Tallinnas“ kinnitatud perioodi 2014–2020 transpordi infrastruktuuri arendamise investeeringute kavasse projekti rakendamise eeldatava tähtajaga I pa 2016 – II pa 2017 ning abikõlbliku kogumaksumusega 28 500 960 eurot, millest maksimaalne välistoetus Tallinna linnale on 24 225 816 eurot ja projekti abikõlblik omafinantseering 4 275 144 eurot. Projekti rahastatakse 85 % ulatuses Ühtekuuluvusfondi meetme „Üleriigiliste ja rahvusvaheliste ühenduste arendamine“ tegevuse „Uute maanteelõikude ehitamine” raames.

Projekti omafinantseeringule lisandub projektiga seotud lisafinantseering projektijuhtimise teenuse osutamiseks ning tasuvusanalüüsi alusel eelarvet ületava mitteabikõlbliku ehitusmaksumuse katmiseks summas 3 057 040 eurot. Projekti kogumaksumus koos mitteabikõlblike kuludega on 31 558 000 eurot.

Projekti ehitusega seotud tegevuste kavandatav elluviimise aeg on oktoober 2016 kuni detsember 2017.

Tallinna Linnavolikogu 11. juuni 2015 määruse nr 10 „Tallinna eelarvestrateegia aastateks 2016-2019“ peatükis „Saadavad toetused“ on tõdetud, et vastu võetud siseriiklikest määrustest on üks olulisemaid majandus- ja taristuministri 3. oktoobri 2014 määrus nr 85 „Transpordi infrastruktuuri arendamine perioodil 2014–2020”, mille alusel koostatud investeeringute kavasse on arvatud Tallinnast Haabersti ristmiku rekonstrueerimine, Reidi tee ehitus, Gonsiori tänava rekonstrueerimine, Rail Balticu terminali lennujaamaga ühendamine ning vanasadama ja kesklinna vahelise liikluskeskkonna arendamine maksimaalse võimaliku toetusega kokku 72,1 miljonit eurot. Eelarvestrateegia peatükis „Olulisemad investeeringute objektid ja projektid“ on märgitud, et teede ja tänavate valdkonnas on strateegiaga hõlmatud perioodil kavas teostada mitmeid suuremahulisi teeobjekte välisraha toel koostöös riigi ja teiste partneritega. 2016. aastal on kavas alustada Haabersti ristmiku rekonstrueerimisega ja Reidi tee ehitustöödega ning lõpetada nimetatud tööd 2017. aastal.