Riigi Kinnisvara müügitulu ulatus 2019. aastal 136,2 miljoni euroni, suurenedes 2018. aastaga võrreldes ligi 30 miljonit eurot. 28. aprillil toimunud ettevõtte üldkoosolekul tegi ainuaktsionär, keda esindab riigihalduse minister, kasumi jaotamise otsuse, mille kohaselt on võimalik maksta Riigi Kinnisvara ainuaktsionärile ehk Eesti riigile 40 miljonit eurot dividende. Otsus jõustub pärast Vabariigi Valitsuse vastavat korraldust.

Riik võttis Riigi Kinnisvarast dividende viimati 2009. aastal. Riigi Kinnisvara juhatuse esimehe Kati Kusmini sõnul võimaldab dividendide maksmine panustada omaniku poolt eesmärgistatud ettevõtte kapitalistruktuuri saavutamisse ning suunata vahendid riigikassa käsutusse vajadusel selle likviidsuspositsiooni parandamiseks. Äsja uuendatud omaniku ootustes on riik seadnud eesmärgiks teenida tulevikus stabiilset omanikutulu ning ootab dividendiks 50-100% Riigi Kinnisvara puhaskasumist, võttes arvesse ettevõtte kapitalistruktuuri ja investeerimisvajadust.

Riigi Kinnisvara müügitulu 2019. aastal oli 136,2 miljonit eurot, mis on ligi 30 miljonit eurot enam kui 2018. aasta samal perioodil. 2019. aastal müüdi riigile mittevajalikku kinnisvara 17,2 miljoni euro väärtuses. Üüritulu oli 2019. aastal 82,8 miljonit eurot, mida on eelmise perioodiga võrreldes 18,1 miljonit eurot rohkem. Peamiselt on üüritulu kasvu taga viimasetel aastatel valminud arendusprojektid, millest suurima mõjuga on uus Tallinna vangla ja uus Tallinna kohtumaja. Vahendatud teenuste tulu oli 2019. aastal 35,2 miljonit eurot, mis on eelmisest perioodist 1,8 miljonit eurot enam.

Ettevõtte puhaskasum oli 2019. aastal 35,2 miljonit eurot. Kasumile avaldasid eelmisel aastal mõju tavapärasest suurem kasum riigile mittevajaliku kinnisvara müügist 5,7 miljoni euro ulatuses, mis võimaldab teostada uusi investeeringuid, et toetada riigi arengut läbi kvaliteetse töö- ja teenuste osutamise keskkonna loomise ning anda panus avaliku ruumi kujundamisse. 2,2 miljonit eurot kasumist moodustas keskvalitsuse hoonete energiatõhususe ja sisekliima parandamiseks investeeringute nn CO2 toetusmeetme sihtfinantseeringu tuluna kajastamine, millel on oluline mõju riigisektori kinnisvarakulude vähendamisel tulevikus.

Riigi Kinnisvara nõukogu esimehe Sulev Luiga sõnul on Riigi Kinnisvaral täita laiem missioon kui olla vaid edukas kinnisvaraettevõte. „Riigi Kinnisvara on kaasatud riiklikult oluliste strateegiliste ja eelarveliste eesmärkide täitmisesse ning Eesti riigi pikaajalise konkurentsivõime tagamisse. Seetõttu tuleb Riigi Kinnisvara edukust hinnata mitte pelgalt kasumiaruande põhjal, vaid meile usaldatud riigi kinnisvarakeskkonna kaasajastamise ja tõhusamaks muutmise kaudu, lähtudes riigi vajadustest ja võimalustest tervikuna, ” sõnas Luiga.

Riigi Kinnisvara varaportfellis (omandis ja averuse kaudu) oli 31.12.2019 seisuga 689 kinnistut (1121 hoonet) suletud netopinnaga 1,1 miljonit ruutmeetrit. Lisaks omandis olevale varaportfellile osutab ettevõte haldusteenust hoonetes, mille omanikuks on valitsussektori üksused. Lepingulises portfellis oli 31.12.2019 seisuga 183 kinnistut (383 hoonet) ja hoonete suletud netopinnaga 0,6 miljonit ruutmeetrit. Aastaga lisandus ligi üks kolmandik teenindatavat pinda ehk 380 000 ruutmeetrit 25 erinevas kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis ja muuseumis.

Riigi Kinnisvara on kinnisvaraarenduses keskendunud suuremas mahus eriotstarbeliste hoonete (nt päästehooned, koolimajad jt) ning väiksemas mahus ka büroohoonete arendamisele. Ettevõtte investeeringute kogumaht oma varaportfelli oli 2019. aastal ligi 31 miljonit eurot, läbi teenusprojektide juhtis Riigi Kinnisvara täiendavalt investeeringuid lepingute kogumahus enam kui 62 miljoni euro ulatuses. Olulisemate oma varaportfelli objektide valmimisena võib välja tuua Eesti Taimekasvatuse Instituudi teraviljade aretuskeskuse hoone Jõgeval, päästekomandod Kihnus ja Lihulas. Suurematest teenusprojektidest valmisid 2019. aastal Kohtla-Järve riigigümnaasium, Rakvere Ametikooli õpilaskodu ning lõppesid Eesti Vabariigi Moskva suursaatkonna rekonstrueerimistööd.

„2019. aastal panime aluse lähiaastate arengule, sest alustasime mitmete projektidega, mille suurem mõju avaldub 2020. aastal ja edaspidi, näiteks Pärnu ja Sillamäe sisejulgeoleku ühishoonete ehitus, Tallinnas Nõmme ja Lilleküla päästekomandode rekonstrueerimis- ja ehitustööd, seitsme riigigümnaasiumi projekteerimine ja arhitektuurikonkursid, jätkusid Tallinna Muusika- ja Balletikooli rajamise tegevused ning Viljandi Haigla ja Tervisekeskuse projekteerimine, algasid Rahvusraamatukogu rekonstrueerimisprojekti tööd. Liikusime edasi riigimajade programmiga, et pakkuda riigiasutustele kvaliteetset töö- ja teenuste osutamise keskkonda maakonnakeskustes üle Eesti ja värvata avaliku sektori spetsialiste mitte kontori asukoha, vaid elukoha põhiselt,“ sõnas Kusmin.

Et tagada kinnisvaravaraportfelli seisukorra pikaajaline säilimine ning kvaliteetsed töö- ja teenuskeskkonnad, teostas ettevõtte lisaks kinnisvara arenduse investeeringuprojektidele remonttöid ligi 22 mln euro väärtuses, sellest omandis olevatel objektidel 12,5 miljonit euro ja teenusportfellis 9,6 miljonit euro ulatuses.

Riigi Kinnisvara korraldas 2019. aastal 940 riigihanget, mille kogumaht oli 88 miljonit eurot. Eelmisel aastal vaidlustasid pakkujad kokku vaid ühe hanke, vaidlustus jäeti rahuldamata. Järgmiste aastate üheks fookuseks on muuhulgas koostöö arendamine kohalike omavalitsustega, sest käesoleva aasta alguses määrati Riigi Kinnisvara vabatahtlikuks keskseks hankijaks kinnisvara arendus- ja korrashoiuvaldkonna riigihangetes. „Võtame seda tunnustusena, et meie tööd kinnisvarakeskkondade loomisel hinnatakse ning usaldatakse,“ täiendas Riigi Kinnisvara juhatuse esimees Kati Kusmin. 2019. aastast kuulub Riigi Kinnisvara koos Maanteeameti ja Eesti Ehituskonsultatsiooniettevõtete Liiduga väärtuspõhiste hangete töögruppi, milles osalemise eesmärgiks on suurendada väärtuspõhiste hangete osakaalu kinnisvaraarendus- ja korrashoiuteenuste hankimisel.

Riigi Kinnisvara loodi 2001. aastal riigi kinnisvara tõhusaks haldamiseks ja arendamiseks, et toetada riigi arengut tagades Eesti inimeste heaolu nimel töötavatele inimestele kvaliteetse töö- ja teenuste osutamise keskkonna. Riigi Kinnisvara klientideks on riigiasutused ja avalike teenuste pakkujad, kellele osutame kinnisvaraga seotud haldus-, arendus, hanke- ja projektijuhtimise teenust. 2019. aasta lõpus Prudentia ning Nasdaq Tallinn poolt koostatud Eesti väärtuslikumate ettevõtete TOP 101 edetabelis on Riigi Kinnisvara 8. kohal. Eesti Arhitektide Liidu, Eesti Sisearhitektide Liidu, Eesti Maastikuarhitektide Liidu ning Kultuurkapitali 2019. aasta arhitektuuripreemiate konkursil nomineeriti viis Riigi Kinnisvara poolt tellitud ja ellu viidud projekti kaheksas kategoorias, Eesti kommunismiohvrite memoriaal Maarjamäel pälvis hea avaliku ruumi preemia.