Eesti arhitektuuri ja inseneeria valdkonna erialaliidud edastasid Vabariigi Valitsusele ettepanekud koroonaviiruse pandeemia negatiivsete mõjude leevendamiseks projekteerimis- ja ehitussektorile ning läbi nende riigi majanduse elavdamiseks. Liidud rõhutasid, et majanduse langusfaasis on oluline, et riik suurendaks investeeringuid eesmärgiga stabiliseerida olukorda turul, elavdada majandust ning vähendada negatiivse majandustsükli mõjusid.

Riigi Kinnisvara juhatuse esimees Kati Kusmin kinnitas, et Riigi Kinnisvara jätkab planeeritud investeeringute ning remonttöödega. „2020. aastaks oleme planeerinud tellida projekteerimis- ja ehitustöid ca 68 miljoni euro väärtuses, millele lisanduvad Euroopa struktuurfondist rahastatavad riigigümnaasiumite projektid. Tänaseks on välja kuulutatud Tabasalu ja Saaremaa riigigümnaasiumite ehitushanked, lähiajal on plaanis välja kuulutada Laagri riigigümnaasiumi ehitushange. Alustame veel sel aastal mitme päästehoone ja riigimaja projekteerimisega ning uute arhitektuurivõistlustega. Lisaks planeerime hoonetes teostada erinevaid remonttöid kokku ca 25,7 miljoni euro väärtuses, mis on seotud ligikaudu 500 erineva objektiga üle Eesti,“ lisas Kusmin.

Ühe ettepanekuna toodi välja uute riiklike projektide algatamine ja olemasolevate jätkamine läbi Riigi Kinnisvara. Muuhulgas soovitavad arhitektid ja insenerid tegelda just praegu Riigi Kinnisvara valduses oleva vanema kinnisvarafondi kordategemisega. Riigi Kinnisvara eestvedamisel on üheksale ministeeriumile koostatud kinnisvara juhtimiskavad, mis annavad hea aluse kinnisvarainvesteeringute pikaajaliseks planeerimiseks, remondivajaduse hindamiseks, kasutatava pinna optimeerimiseks ning kinnisvara tegevuskulude efektiivsemaks juhtimiseks. Need kavad annavad riigile täna hea ülevaate ning nimekirja potentsiaalsetest objektidest, mida võiks töösse panna. Kui valitsus näeb võimalusi kriisiolukorra lahendamise ja toetusmeetmete järgmises etapis projektide ettepoole toomiseks, on Riigi Kinnisvaral valmisolek olemas.

Erialaliitudelt tuli avalikule sektorile ettepanek teha pooleliolevate projekteerimistööde vaheakteerimised, et kiirendada arveldusi. Tavapraktika näeb akteerimist ette projekti vaheetappide lõpus. Riigi Kinnisvara on teinud suurematel projektidel, kus projekteerimismaksumus on miljon eurot või rohkem, vaheakteerimist kuupõhiselt. Oleme valmis vaheakteerimise võimalust kaaluma ka teistes projektides, kui meie koostööpartnerid selleks ettepaneku teevad. Riigi Kinnisvara teavitas oma koostööpartnereid juba märtsis, et eriolukorrast tingitud ning põhjendatud juhtudel lepingulisi sanktsioone ei rakendata. Oleme kutsunud oma partnereid operatiivselt tekkivatest takistustest teada andma. Lisaks saame toetada mõtet pädevusnõuete paindlikust tõlgendamisest eriolukorra ajal ning Riigi Kinnisvara ei rakenda pädevusnõuet spetsialistide suhtes, kelle kutse on eriolukorra ajal lõppenud ja selle taastõendamine ei ole eriolukorra tõttu võimalik.

Väärtuspõhiste hangete eelistamise osas hinnapõhistele hangetele, mis aitaks vältida alapakkumisi projekteerimistöödele, on Riigi Kinnisvara koostöös Eesti Konsultatsiooniettevõtete Liiduga alustanud juba varasemalt diskussiooni, kuidas väärtuspõhiseid hankeid efektiivselt juurutada ja kasutada lisaks hinnapõhistele hangetele. Just hiljuti kasutati väärtuspõhist hanget Narva kiriku projekteerimishankes ning plaanis on välja kuulutada Paide riigimaja väärtuspõhine projekteerimishange.

Puitmajaliit on sektori toetamiseks teinud ettepaneku kasutada Riigi Kinnisvara arendusprojektides vähemalt 50% puitu. Täna on Riigi Kinnisvara kõigi uute riigigümnaasiumite rajamise hangetes soovinud, et õppehooned oleksid madala energiakasutusega, arvestaksid säästvate tehnoloogiate kasutamist ning hoone konstruktiivses lahenduses puidu kui taastuva materjali kasutamist. Tulevased Saaremaa ja Tallinna Kolde pst riigigümnaasiumid on planeeritud osaliselt puidust. Saaremaa ehitushange on praegu aktiivne, Kolde gümnaasiumis algab projekteerimise etapp. Keskkonnamaja, mis on planeeritud täielikult puidust, on täna eelprojekti faasis.

Vabariigi Valitsus kinnitas Riigi Kinnisvara 26. märtsil vabatahtlikuks keskseks hankijaks kinnisvara arendus- ja korrashoiuvaldkonna riigihangetes. Uus roll võimaldab Riigi Kinnisvara kompetentsi kasutada näiteks kohalikel omavalitsustel, riigi sihtasutustel, riigi osalusega eraõiguslikel äriühingutel ja avalik-õiguslikel juriidilistel isikutel. Sisuliselt on tegemist kinnisvara tugiteenuse keskse korraldamisega, mis vabastab teenuse tellija tugiteenusega tegelemise kohustusest. Riigi Kinnisvara osutab täna kinnisvarateenuseid hoonetes kogupinnaga ligi 1,6 miljonit ruutmeetrit. Oleme valmis oma kogemusi ja teadmisi jagama nii kinnisvaraarenduse kui korrashoiu teenuste hankimisel avalikus sektoris senisest veelgi laiemalt.