14. veebruaril toimus Maarjamäel Filmimuuseumis arhitektidele, projekteerijatele, ehitajatele ja omanikujärelevalve teostajatele suunatud seminar „Hoone elukaar“, mille korraldas Riigi Kinnisvara AS. Seminari eesmärk oli panna hoone valmimise protsessis osalejad kaasa mõtlema ja oma seisukohti jagama, kuidas tagada kasutajatele parim lõpptulemus.

Seminari üks korraldajatest ja päeva moderaator Allan Hani toob üheks oluliseks põhjuseks, miks selline seminar korraldati, just koostööle kutsumise. „Olles vahendajaks tellija ja teenusepakkujate vahel kogeme sageli, et ehituse erinevates etappides oleks asju tulnud teha teisiti,“ lausus Hani. „Üksteise ootusi paremini mõistes saaksime paljusid hoone kasutamisel tekkivaid murekohti tulevikus vältida,“ lisas ta.

Seminaril avasõnad öelnud Riigi Kinnisvara juhatuse esimees Kati Kusmin rõhutas lähteülesande olulisust kogu projekti õnnestumisel. See tõdemus jäi kõlama ka kõikidest järgnevatest ettekannetest.

BIM-mudelitest ettekande teinud Silver Ader ja Enno Parker Riigi Kinnisvarast tõid samuti välja, et projekti algus on kõige enam hoone elukaart mõjutav etapp ning seetõttu on väga oluline mis tehnoloogiad hoone elukaare algfaasis kasutada. Seejuures ei piisa lihtsalt BIM-ist, vaid mudelis olev informatsioon peab olema ka korrektne. Järgmise arenguetapina on Riigi Kinnisvaral plaanis projektides piloteerida 2D üldjoonistest loobumist hoone elukaare algetappidel. See võimaldaks tuua mudelitesse suuremat selgust ning muudaks osapoolte tööd efektiivsemaks.

Eesti Arhitektide Liidu esindajad Katrin Koov ja Peeter Pere jagasid arhitektide seisukohti heade lahenduste loomisel ning tõdesid samuti, et hea lähteülesanne on kõige alus. Kui midagi jääb arvestamata või kavandamises tehakse viga, mõjutab see meie elu-olu pikka aega. Lisaks tagaksid nende hinnangul hea koostöö kompetentsed partnerid ja regulaarne kommunikatsioon, sest ainult BIM-ist projekti õnnestumiseks ei piisa.

Riigihangete edukaks toimimiseks vajalikest eeldustest andis ülevaate Indrek Peterson Eesti Ehitusettevõtjate Liidust ja tõi välja mitmeid tänaseid puudusi, millest üks, mis kõlama jäi, oli aeg. Ehitustähtajad on lühikesed, mistõttu kannatab ka ettevalmistusaeg ning ühtlasi projekti kvaliteet. Vaja on selgelt paika panna pakkujate kvalifitseerimis- ning pädevusnõuded.

Ettekannete vahepeal kuulutati välja Riigi Kinnisvara sügisese stipendiumikonkursi võitjad ning anti üle aukirjad kahele doktoriõppe- ja neljale magistriõppe tudengile.

Möödunud aastal viis Riigi Kinnisvara läbi komplekskatsetused hoone tehnosüsteemide vigade tuvastamiseks, millest andsid ülevaate Riigi Kinnisvara esindajad Raul Prank, Mikk Maivel ja Sven Saar. Avastatud vigade likvideerimine aitab tulevikus vältida olukordi, kus hoone kasutusajal hakkavad ilmnema tehnosüsteemide puudused, mis takistavad hoone normaalset kasutamist. Riigi Kinnisvara jätkab komplekskatsetuste põhimõtete juurutamist, tegemist on tööriistaga mis abistab ka hilisemal hoone hooldusel ja võimaldab tulevikus puuduste likvideerimiste maksumuselt umbes üheksa korda kokku hoida.

Kaspar Ots Eest Ehitusinseneride Liidust tõi välja neli väga konkreetset põhimõtet, millest peaks lähtuma kvaliteedi tagamisel. Need olid toetav inimeste juhtimine, efektiivne projektijuhtimine, läbimõeldud kommunikatsioon ja selgelt paika pandud põhimõtted, kuidas käsitleda muudatusi.

Omanikujärelevalve teemat käsitlenud Tiit Kerem Eesti Ehituskonsultatsiooniettevõtete Liidust leidis, et RKAS-i kui professionaalse tellija poolt välja töötatud nõuded on väga mõistlikud, kuid suurim puudus on hinnal baseeruv riigihange. Tema ettepanek oli ka omanikujärelevalve teenuse hankimisel minna üle väärtuspõhisele hankele, mis aitaks vältida olukordi, kus tehakse tööd fikseeritud tundide alusel, mitte teenuse kvaliteedist lähtuvalt.

Päeva lõpetas paneeldiskussioon, milles osalejad leidsid ühiselt, et toimunud seminar on hea pinnas ehitusprotsessis osalejate koostöö parandamiseks ja teemaga edasi tegelemiseks.