1. jaanuarist hakkasid kehtima uuenenud tehnilised nõuded mitteeluhoonetele. Nõuded on uute ning rekonstrueeritavate hoonete projekteerimise ning ehituse aluseks. Teemad on jaotatud 15 erinevasse teemaplokki, mis sisaldavad kavandamis-, projekteerimis-, ehitus- ja üleandmisetapi nõudeid ehk ehitise arendusfaasi tehnilisi nõudeid.

Riigi Kinnisvara koostatud tehnilised nõuded mitteeluhoonetele on kasutuses olnud 2011. aastast ning on osutunud oluliseks abimaterjaliks teistele avaliku kui erasektori tellijatele. Riigi Kinnisvara tehnilistest nõuetest on kujunenud omamoodi standard

Riigi Kinnisvara projektidirektor Raul Prank sõnas, et nõudeid uuendatakse iga paari aasta tagant, eesmärk on nende ajakohastamine, täiendamine ning optimeerimine (arvestades investeeringuid ja hoone elukaare kulusid). „Viimane uuendus toimus 2017. aastal, sellest ajast oleme saanud Riigi Kinnisvara projektidest palju väärtuslikke kogemusi ja tagasisidet, mis on üheks sisendiks uuendatud nõuetele,“ lisas Prank.

Vähetähtis pole ka uuendus, et uued nõuded on nüüdsest kättesaadavad veebilehelt nouded.rkas.ee. Tänu veebilehe paremale funktsionaalsusele on võimalik nüüdsest nõudeid mugavamalt kasutada ning leida osade vahelisi seoseid. Tulevikus on võimalik teemaplokkide alla lisada näiteid, fotosid, skeeme ning videoid. Veebilehel on kättesaadavad ka kõik varasemad tehniliste nõuete versioonid.

Digiehituse klastri BIM töörühma eestvedaja Miina Karafin lisas, et uuendatud Riigi Kinnisvara BIM nõuded muudavad need varasemaga võrreldes konkreetsemaks ning täpsemalt defineeritud tellija vajadused teevad projekteerijate töö lihtsamaks, sest vähem on tõlgendamise ruumi ning kahetimõistmist. „Põhjalikult paika pandud andmete struktuur loob väga hea baasi mudeli info masinloetavusele ning seeläbi ka andmete kasutamisele nii ehituse kui ka hilisema haldusprotsessi käigus. Riigi Kinnisvara uued nõuded peegeldavad hästi ehitussektori parimat teadmist, sest nende koostamisse on kaasatud nii digitaalehituse klaster kui ka mitmed teised ettevõtted ja spetsialistid.“

Suurema muudatusena võib välja tuua kahe osa eemaldamise (ISKE ehk infosüsteemide turvameetmete süsteemi rakendamine ning mõõte- ja seirevahendid), osade ümber struktureerimise ning lisa dokumentide lisandumine. Oluliselt on muudetud või täiendatud ehitusprotsessi ning BIM (ehitise infomudel) osa. Nõuetesse on lisatud rohkem viiteid hoonete ligipääsetavuse teemal. Lisadena on juurde liidetud turvakontseptsiooni koostamise lähteülesanne, teostusdokumentatsiooni koosseis, komplekskatsetuste näidis, BIM andmesisu nõuded koos lubatud vastuolude maatriksiga ning mööbli- ja sisustusnõuded.

Nõuete komplekti uuendamisel on suuremat tähelepanu pööratud ka erinevate osade omavahelisele kooskõlale ja sidususele. Täiendusi ja muudatusi on tehtud ruumikaartides, mida on kokku 45. Ruumikaartide muudatused on eelkõige sisekliima ja kütte, ventilatsiooni, jahutuse ning siseviimistluse osas.

„Tehnilised nõuded mitteeluhoonetele on ehitus- ja projekteerimisturul lisaks standarditele üks levinumaid lõpptellija kvaliteedinõudeid. Uus versioon annab selgemad nõuded ja ootused hoone lõppkatsetustele mis on ääretult olulised nii kvaliteetse sisekliima tagamiseks, energiatõhususe eesmärkide täitmiseks kui ka kliendi rahuolu suurendamiseks,” ütles Eesti Kütte- ja Ventilatsiooniinseneride Ühenduse juhatuse esimees Kevin Vaher.

Uued Riigi Kinnisvara tehnilised nõuded on loodud koostöös erialaliitudega ning Riigi Kinnisvara partneritega erasektorist, mh Eesti Kütte-Ventilatsiooniinseneride Ühendus, Eesti Arhitektide Liit, Eesti Sisearhitektide Liit, Digitaalehituse klaster, Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit, Eesti Veevarustuse ja Kanalisatsiooni Inseneride Selts ja veel mitmed teised.