Vabariigi Valitsus kinnitas Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi vabatahtlikuks keskseks hankijaks kinnisvara arendus- ja korrashoiuvaldkonna riigihangetes. Uus roll võimaldab Riigi Kinnisvara kompetentsi kasutada ka teistel avaliku sektori hankijatel, mitte ainult ministeeriumitel ja nende allasutustel. Tänasest on selleks võimalus näiteks kohalikel omavalitsustel, riigi osalustega eraõiguslikel äriühingutel ja avalik-õiguslikel juriidilistel isikutel.

Riigi Kinnisvara juhatuse esimees Kati Kusmin ütles, et ettevõtte meeskond on valmis oma kogemusi ja teadmisi jagama nii kinnisvaraarenduse kui korrashoiu teenuste hankimisel. „Võtame seda tunnustusena, et meie tööd kinnisvarakeskkondade loomisel hinnatakse ning usaldatakse. Meie ülesanne on tagada riigi ja avaliku sektori heaks töötavatele inimestele kvaliteetne ning kaasaegne tegevus- ja töökeskkond, et nemad saaksid keskenduda oma põhiülesannetele,“ lisas Kusmin.

Riigi ühe suurima riigihankemenetluste läbiviijana korraldas Riigi Kinnisvara 2019. aastal 940 hanget ligi 88 mln euro väärtuses. Ettevõtte hankespetsialistide pikaajalise kogemuse tulemusena on hanketegevusega seonduvad dokumendid ning protseduurid saavutanud taseme, kus 2019. aastal vaidlustasid pakkujad kokku vaid 1 hanke, mis jäeti rahuldamata.

Riigi Kinnisvara nimetamist keskseks vabatahtlikuks hankijaks on toetanud ka mitmed erialaliidud, sh Eesti Ehituskonsultatsiooniettevõtete Liit, Eesti Arhitektide Liit, Eesti Ehitusettevõtjate Liit ja Eesti Kinnisvara Korrashoiu Liit.

„Toetame RKAS-i ehitussektoris keskseks hankijaks kinnitamist. Usume, et sellel otsusel saab olema oluline kaal ’hea hanketava’ (ühtne hankereeglistik, hankelepingu tingimused jms) kujundamisel kogu Eestis, mille lahutamatuks osaks oleks hanke kavandamisel ka põhjalik eeltöö,“ ütles Eesti Ehitusettevõtjate Liidu juhatuse esimees Kaupo Kolsar. „Kindlasti tõstab see sektoris riigihangete korraldamise keskmist kvaliteeti. Usun, et sellest otsusest võidavad mõlemad osapooled – nii tellijad kui pakkujad. Eestis on veel suur osa potentsiaalseid riigihankijaid, kellele olulise ehitushanke korraldamine on ainukordne tegevus, mistõttu puudub neil ka eelnev kogemus ja vajalik võimekus nõuetekohase, selgepiirilise ning kvaliteetse riigihankeprotsessi läbiviimiseks. Loodame, et nad vast avanenud võimalust aktiivselt kasutavad,“ lisas Kolsar.

Rahandusministeerium tegi ettepaneku määrata Riigi Kinnisvara vabatahtlikuks keskseks hankijaks kinnisvaraarenduse ja -korrashoiu riigihangetes, millega kaasneks avaliku sektori kinnisvara haldamise professionaalsuse tõus ning seeläbi riigivara väärtuse parem säilimine. Tegemist on kinnisvara tugiteenuse keskse korraldamisega, mis tagab ülevaate riigi kinnisvaraportfellist ja vabastab ühtlasi riigi- ja avaliku sektori asutused tugiteenusega tegelemise kohustusest. Samuti võimaldab see professionaalsemalt korraldada ehitus- ja kinnisvara korrashoiu hankeid, mille tulemusel väheneb hangete vaidlustamise risk. Keskse hankija kasutamine on vabatahtlik.

Vabatahtlik keskne hankija kinnisvara arendus- ja korrashoiuvaldkonnas on seotud kahe teenusvaldkonnaga: korrashoid- ning arendusteenused. Korrashoiuteenuste alla kuuluvad nt haldus-, tehnohooldus-, heakorra-, tarbimis- ja turvateenused ning remonttööd. Arendusteenuste alla nt projekteerimis- ja ehitustegevuse ning omanikujärelevalve korraldamine, sisustamine, arendusprojekti juhtimine ning kunstiteoste tellimine.