Riigikohus rõhutas veelkord üle, et planeerimisseadus kohustab planeeringu koostajat põhjendama enda kaalutlusi planeeringu seletuskirjas. Üldjuhul võib põhjendamine planeeringu tekstis olla piisav ning põhjendusi ei pea esitama uuesti kehtestamise otsuses. Samas aga, kui planeering riivab isikute õigusi või kui on tegu mahuka planeeringuga, on selguse huvides vajalik esitada põhimotiivid planeeringu kehtestamiseks ka planeeringu kehtestamise otsuses. Samuti juhul, kui põhjendusi on keeruline eristada muust planeeringu teksti osadest, on vajalik põhimotiivide välja toomine kehtestamise otsuses.

Kehtestamise otsuse, teksti ning jooniste põhjal peaks neid lugev isik mõistma planeeringus ette nähtud lahenduste kaalutlusi. Samas ei tohi olla põhjendused planeeringu lisades, sest ilma täpse ja arusaadava viiteta ei ole neid võimalik lugeda planeeringu kui haldusakti põhjendusteks.

Pille Pettai, Rasmus Õisma