KIK toetab keskkonnaprogrammist 81 looduskaitselist projekti kokku 2 455 095 euroga. Oluline osa toetustest läheb looduskaitseliste alade – poollooduslike koosluste ja parkide hooldamiseks ning taastamiseks.

MTÜ Eesti Rannaniidud saab riigilt 187 066 eurot Audru niitude hooldamiseks. Audru Polder MTÜ tegevusse panustab riik 86 364 eurot, et hooldada ja taastada Audru poldri looduskaitseala. Mõlemad projektid on olulised meie ohustatud liikide elutingimuste parandamiseks ja uute elupaikade loomisel.

Suuremahulised projektid poollooduslike koosluste seisundi parandamiseks olid seekord Udriku laiul poollooduslike koosluste taastamine, kus MTÜ-d Udrik toetakse 97 146 euroga. MTÜ Riisa Luhad saab Halliste ja Tõramaa jõe luhtade hooldamiseks vajaminevate vahendite hankimiseks Soomaa rahvuspargis 49 838 eurot.

Looduskaitse programmi hindamisrühma juht Taimo Aasma ütles, et elupaikade seisundi parandamine on üks looduskaitse olulistest prioriteetidest. Viimaste aastate jooksul on sellele pööratud väga suurt tähelepanu ja see on toonud ka positiivseid tulemusi. „On heameel tõdeda, et ka selles rahastusvoorus said paljud nende probleemide lahendamisele suunatud taotlused positiivse rahastusotsuse,“ märkis Aasma.

2016. aasta I vooru üks olulisemaid projekte oli Eesti ohustatud liikide punane nimestik – II etapp, millega Keskkonnaametile eraldatakse 350 000 eurot. Projekt on vajalik Eesti liikide ohustatuse hindamiseks ning ohustatud liikide punase nimestiku regulaarseks uuendamiseks, mis on aluseks liikide kaitsestaatuse ajakohastamiseks ning vajadusel liikide kaitsekorralduslike meetmete kavandamisel.

Keskkonnaagentuurile aga eraldati 117 764 eurot, et luua töövahendid elurikkuse seisundi kompleksseks hindamiseks. Tänu sellele pareneb andmete kättesaadavust ning ressursimahukad elurikkuse seiremeetodid asendatakse optimaalsematega.

Pärandkoosluste Kaitse Ühing saab KIKist 163 000 eurot Eesti taimede uue levikuatlase koostamise lõpuleviimiseks. Projekti raames toimub senise andmestiku (varasemad inventuurid, seired, andmebaasid, herbaariumid jms) ja uutel välitöödel kogutud materjali läbitöötamine, koondamine ja kontrollimine. Projekti tulemusena on atlas lõplikult vormistatud ja internetis kõigile kättesaadav.

Lisaks mittetulundusühingutele ja sihtasutustele saavad riigilt sellest taotlusvoorust toetust ka veerandsada kohalikku omavalitsust või nendega seotud asutust. Kõiki rahastatud projekte näeb KIKi kodulehelt.

Koos kevadel rahastusotsused saanud keskkonnaharidusprojektidega, millele saab toetust taotleda lihtsustatud korras ja ühtekuuluvusfondi projektide kaasfinantseerimistega, on KIK 2016. aastal keskkonnaprogrammist toetanud 903 keskkonnaprojekti kokku 33,7 miljoni euroga.

Keskkonnaprogrammist toetatakse projekte kümnes valdkonnas: veemajandus, jäätmekäitlus, keskkonnakorraldus, looduskaitse, metsandus, kalandus, maapõu, atmosfääriõhu kaitse, merekeskkond ja keskkonnateadlikkus.

Järgmine keskkonnaprogrammi taotlusvoor avatakse eeldatavasti 2017. aasta alguses.