Riigi Kinnisvara AS (RKAS) andis üle 1800 euro suurused stipendiumid kahele Tallinna Tehnikaülikooli ja ühele Eesti Kunstiakadeemia tudengile. Kevadisele stipendiumikonkursile laekus kokku 15 magistri- ja 2 doktoriõppe üliõpilase taotlust neljast ülikoolist: Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Maaülikool ja Tallinna Ülikool.

Stipendiumid said üks doktoriõppe tudeng ja kaks magistriõppe tudengit:

Ülar Palmiste, Tallinna Tehnikaülikool, doktoritöö teema: „Fotokatalüütilise oksüdatsiooni tehnoloogia ventilatsiooni retsirkulatsioonisüsteemis“.

Töö eesmärk on analüüsida retsirkulatsioonimooduli rakendatavust ventilatsioonisüsteemi energiatarbe vähendamise eesmärgil. Uuritav moodul kasutab ruumide väljatõmbeõhu puhastamiseks uudset (fotokatalüütilisel oksüdatsioonil põhinevat) tehnoloogiat, kus ruumidest väljatõmmatav õhk suunatakse pärast puhastamist ruumi tagasi ning hoitakse nii kokku õhutöötlemise kuludelt ja viiakse välisõhu osakaal miinimumini. Kui praegu valdavalt kasutusel olevate tavaliste filtritega eemaldatakse õhust vaid tahked osakesed, siis fotokatalüütilise oksüdatsiooni eesmärk on eemaldada ka gaasilised osakesed.

Elsi-Marie Teder, Tallinna Tehnikaülikool, magistritöö teema: „Õhuhulkade nõudluspõhine juhtimine haridushoonetes“.

Lõputöö eesmärk on uurida, kas haridushoones on võimalik tsentraalse ventilatsioonisüsteemi korral juhtida klassiruumide õhuhulki nõudluspõhiselt, kasutades kaheasendilisi elektriajamiga reguleerklappe. Lisaks uurib lõputöö võimalust ventilatsiooniõhuga klassiruume kütta. Antud lõputöö tegeleb hetkel aktuaalse küsimusega, milleks on energiatõhusus, hea sisekliima ja tööviljakuse tagamine. Töö valmimine on sattunud perioodile, kus riik aktiivselt vanu koolihooneid rekonstrueerib ning uusi riigigümnaasiume rajab.

Alina Orav, Eesti Kunstiakadeemia, magistritöö teema: „Polüvaatemaal kui uus potentsiaalne kunstisuund“.

Polüvaatemaal on tasapinnaline pilt, kus vaatleja asupaik pildi suhtes mõjutab seda, kuidas ta pilti tajub. Polüvaatemaal on magistrandi enda kasutusele võetud mõiste. Taotleja näeb, et tema töö annab suurt väärtust Eesti ehitus- ja kinnisvarasektorile, kuna perspektiivi moonutuste kaudu saavutatavat avastust saab hästi rakendada linnaruumi või ühiskondlikult kasutatava hoone innovaatilise põranda, lae või terve ruumi lahendusena.

RKAS on toetanud valdkondlikku teadus- ja arendustegevust juba alates 2011. aastast, tehes seda nii tublimatele üliõpilastele stipendiumite andmise kui ka teadusuuringute toetamise kaudu. Stipendiumikonkursid toimuvad regulaarselt kaks korda aastas. 2016. aastal toetas RKAS teadus- ja arendustegevusi kokku 84,4 tuhande euroga.