Tallinna linnavalitsus otsustas seada nelja korteriühistu kasuks linna maal asuva parkimisala isikliku kasutusõiguse.

Isiklik kasutusõigus seatakse järgmistele Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele – Sõpruse pst 225a kinnisasjale Sütiste 26 Korteriühistu kasuks, Sõpruse pst 194a kinnisasjale Korteriühistu Mooni kasuks, Kuklase tn 3a ja Vaablase tänav T1 kinnisasjadele Korteriühistu Sõpruse pst 190 kasuks ning Pae tn 58a kinnisasjale Korteriühistu Pae 50/52 kasuks.

„Tallinna linn on parkimisprobleemide lahendamiseks seadnud seni isikliku kasutusõiguse 54 korteriühistu kasuks, korteriühistud on selle tulemusena saanud juurde kokku umbes 1400 parkimiskohta,“ ütles abilinnapea Eha Võrk. „Lisaks on linnaosad käesoleva aasta jooksul andnud korteriühistute kasutusse 15 parkimisplatsi.“

Sütiste 26 Korteriühistu kasuks seatakse isiklik kasutusõigus Sõpruse pst 225a kinnisasjast 336 m² suurusele alale. Isikliku kasutusõiguse esemeks on kinnisasjal asuv parkimisala. Sütiste tee 26 kinnisasjaga piirnevale Sõpruse pst 225a kinnisasjale on korteriühistu 2014. aastal vastavalt projektile välja ehitanud 28 parkimiskohaga parkimisala.

Korteriühistu Mooni kasuks seatakse isiklik kasutusõigus Sõpruse pst 194a kinnisasjast 702 m² suurusele alale. Isikliku kasutusõiguse esemeks on kinnisasjal asuv parkimisala. Korteriühistu Mooni on Sõpruse pst 194 kinnisasjaga piirnevale Sõpruse pst 194a kinnisasjale 2015. aastal vastavalt projektile välja ehitanud 51 parkimiskohaga parkimisala.

Kuklase tn 3a ja Vaablase tänav T1 kinnisasjadele seatakse isikliku kasutusõigus Korteriühistu Sõpruse pst 190 kasuks, isikliku kasutusõiguse esemeks on kinnisasjadel asuv parkimisala suurusega 364 m². Korteriühistu Sõpruse pst 190 on 2013. aastal vastavalt projektile välja ehitanud 24 parkimiskohaga parkimisala. Lisaks on korteriühistu välja ehitanud parkimisala oma kortermaja kinnisasjal, kokku on korteriühistu kasutuses 38 parkimiskohta.

Pae tn 58a kinnisasjale seatakse isikliku kasutusõigus Korteriühistu Pae 50/52 kasuks – nimetatud kinnisasjale on korteriühistud Pae 56 ja Pae 50/52 vastavalt projektile välja ehitanud kokku 44 parkimiskohaga parkimisala, sellest Korteriühistu Pae 50/52 kasutusse jääb 15 parkimiskohta.

Korteriühistud võtavad endale kohustuse isikliku kasutusõiguse ese omal kulul alaliselt heas seisukorras hoida ning tagada isikliku kasutusõiguse esemel aastaringselt heakord vastavalt Tallinna linna heakorra eeskirjale. Selleks kohustub korteriühistu teostama omal kulul isikliku kasutusõiguse eseme hooldus- ja parendustöid. Isikliku kasutusõiguse esemele tehtavad parendustööd kohustub õigustatud isik kinnisasja omanikuga kooskõlastama.

Kinnisasja omanikul on õigus nõuda isikliku kasutusõiguse lõpetamist, kui õigustatud isik rikub oluliselt isikliku kasutusõiguse eseme korrashoiu ja säilimise tagamise kohustust.

Isiklik kasutusõigus seatakse tähtajaga 15 aastat ning Tallinna linn isikliku kasutusõiguse eest tasu ei nõua.

Ühtlasi annab Lasnamäe linnaosa valitsus Tallinna linna omandis oleva Kivila tänava õueala kahel kinnisasjal asuva parkimisrajatise suurusega 667 m² tasuta Korteriühistu Kivila tn. 14 kasutusse tähtajaga 1. jaanuarist 2016 kuni 31. detsembrini 2021.

Kasutaja kohustub kasutama parkimisrajatist ainult sõidukite parkimiseks, parkimisrajatise omal kulul alaliselt heas seisukorras hoidma, lubama parkimisrajatist kasutada ainult korteriühistu liikmetel ning ühtlasi tagama Kivila tn 14 parkimisrajatise taga asuva haljasala hoolduse 5 m laiuses ulatuses.

Korteriühistu Kivila tn. 14 pöördus 2. septembril 2015 Lasnamäe Linnaosa Valitsuse poole avaldusega, milles soovis võtta tasuta kasutusse Kivila tänava õueala 2 kinnisasjal Kivila tn 14 elamu juures asuva parkimisrajatise, suurusega 667 m².

Parkimisrajatise Korteriühistu Kivila tn. 14 kasutusse andmine tuleneb vajadusest tagada Kivila tn 14 elanikele parkimiskohad elamu ees.