Tallinna linnavalitsus otsustas seada linna maale isikliku kasutusõiguse korteriühistu SÕPRUSE 232 kasuks, isikliku kasutusõiguse esemeks on kinnisasjal paiknev parkimisala.

„Tallinna korteriühistud saavad taotleda parkimisala laiendamiseks linna omandis oleva maa kasutusõigust,“ ütles abilinnapea Eha Võrk. „Tallinna linnavalitsus on seadnud parkimisprobleemide leevendamiseks isikliku kasutusõiguse juba ligi 50 korteriühistu kasuks ning seeläbi on korteriühistud saanud linna abiga juurde üle 2000 parkimiskoha. Isikliku kasutusõiguse seadmise eesmärk on tagada elanikele korterelamuga külgneval korteriühistu poolt väljaehitatud parkimisalal parkimise ainuõigus.“

Korteriühistu SÕPRUSE 232 esitas 5. oktoobril 2015 Tallinna Linnavaraametile taotluse korteriühistu kasuks isikliku kasutusõiguse seadmiseks alale, millele korteriühistu on vastavalt projektile välja ehitanud 35 parkimiskohaga parkimisala.

Isikliku kasutusõiguse esemeks on 231 m² suurune ala, tasuta isikliku kasutusõiguse tähtaeg on 15 aastat, kasutaja kohustub kasutama parkimisala heaperemehelikult ja sihipäraselt ning selle omal kulul alaliselt heas seisukorras hoidma.

Ühtlasi nõustus linnavalitsus kahe Tallinna linnale kuuluva parkimisrajatise tasuta korteriühistu kasutusse andmisega. Korteriühistu Sütiste tee 5 saab otsustuskorras viieks aastaks tasuta kasutusse Mustamäe Linnaosa Valitsuse valitsemisel oleva Mustamäe linnaosa territooriumil, J. Sütiste tee 5b kinnisasjal asuva parkimisrajatise 905 m² suuruse osa ning Tallinna Kommunaalameti valitsemisel oleva Juhan Sütiste tee T10 kinnisasjal asuva parkimisrajatise 122 m² suuruse osa.

Tallinna linna omandis oleval Kivila tänava õueala kahel kinnisasjal asuv Lasnamäe Linnaosa Valitsuse valitsemisel olev parkimisrajatis antakse viieks aastaks tasuta Korteriühistu Kivila 20/22 kasutusse. Kivila tn 20 ja Kivila tn 22 elamute juures asuva parkimisrajatise pindala on 1215 m².

Korteriühistud kohustuvad kasutama parkimisrajatisi ainult sõidukite parkimiseks ning need omal kulul alaliselt heas seisukorras hoidma.