Tallinna linnavalitsus seab P. Pinna tn 3 korteriühistu kasuks Tallinna linna omandis olevale P. Pinna tn 3b kinnisasjale isikliku kasutusõiguse.

P. Pinna tn 3 korteriühistu kasuks seatakse isiklik kasutusõigus 253 m² suurusele osale Tallinna linnaomandis olevast üldkasutatava maa sihtotstarbega Pinna tn 3b kinnisasjast. Isikliku kasutusõiguse esemeks on kinnisasjal paiknev parkimisala. Isiklik kasutusõigus seatakse 15 aastaks ja tasuta. Korteriühistul on õigus kasutada isikliku kasutusõiguse eset sõiduautode parkimiseks ning seda hooldada ja parendada.

Korteriühistu võtab endale kohustuse hoida omal kulul isikliku kasutusõiguse eseme alaliselt heas seisukorras ning tagada sellel aastaringselt heakorra vastavalt Tallinna linna heakorra eeskirjale. Selleks kohustub korteriühistu teostama omal kulul isikliku kasutusõiguse eseme hooldus- ja parendustöid. Isikliku kasutusõiguse esemele tehtavad parendustööd kohustub õigustatud isik kinnisasja omanikuga kooskõlastama.

Kinnisasja omanikul on õigus nõuda isikliku kasutusõiguse lõpetamist, kui õigustatud isik rikub oluliselt isikliku kasutusõiguse eseme korrashoiu ja säilimise tagamise kohustust.

Tallinna abilinnapea Eha Võrgu sõnul on Tallinnas püütud parkimiskitsikust leevendada elamukvartalitesse täiendavate parkimiskohtade rajamisega. „Oleme seadnud rohkem kui 70 korteriühistu kasuks linna maale isikliku kasutusõiguse, sel moel on loodud korteriühistu liikmete sõidukite jaoks juurde ligi 2000 parkimiskohta,“ ütles Võrk. „Kokku oleme andnud korteriühistute kasutusse üle kaheksa hektari ehk kümne A. le Coq Arena jalgpallistaadioni jagu linnamaad. Lisaks on linnaosavalitsused andnud tasuta korteriühistute kasutusse üle 30 linnale kuuluva parkimisplatsi.“