Tallinna linnavalitsus asub Vanasadama ja kesklinna vahelist liikuvuskeskkonda arendama.

Tallinna linnavalitsus esitab linnavolikogule Vanasadama ja kesklinna vahelise liikuvuskeskkonna arendamise välisprojektis osalemise otsuse eelnõu.

Ühtekuuluvusfondi välisprojekti kogumaksumus on 11 427 918 eurot. Projekt „Vanasadama ja kesklinna vahelise liikuvuskeskkonna arendamine“ on Vabariigi valitsuse otsusega lülitatud perioodi 2014–2020 transpordi infrastruktuuri arendamise investeeringute kavasse. Projektile eraldatakse Ühtekuuluvusfondist kuni 8 653 599 eurot, mis moodustab projekti abikõlblikest kuludest 85%.

Projekti eesmärgiks on linnakeskuse avaliku linnaruumi inim- ja keskkonnasõbralikumaks muutmine ning erinevate liikumisviiside parem integreerimine. Liikuvuskeskkonna parandamine annab täiendava impulsi linnakeskuses ja sadamaalal arengutegevuse kiirendamiseks. Sadamate ühendamine loogilise ja meeldiva kõnniteedevõrguga edendab kesklinna ja mereäärsete alade sidusust, tasakaalustab avaliku tänavaruumi jagunemist erinevate liikumisviiside vahel ning parandab külastajate esmamuljet Tallinnast ja Eestist.

Tallinna Linnaplaneerimise Amet korraldab parima arhitektuurse eskiislahenduse saamiseks ja projekteerija leidmiseks ideekonkursid. Projekti raames ühendatakse kesklinna reisisadamad ja mereäärne ala linnakeskusega eesmärgiga luua jalakäijatele ja kergliiklejatele sobiliku kujundusega turvalised ja mugavad ühendused. Kõnniteed muudetakse laiemaks, täiendatakse jalgrattateede võrgustikku ning parandatakse ühistranspordi kasutamise tingimusi, istutatakse tänavahaljastust ning Narva maantee, Viru ringi ja Pärnu maantee liiklusskeem kaasajastatakse.

Seeläbi muutub Tallinn paremaks elukeskkonnaks ning suudab teiste Läänemere regiooni linnadega paremini konkureerida. Ühtlasi muutub Tallinn tänu kaunile ja turvalisele vanalinna pääsule ning jalakäijasõbralikule linnakeskusele turistidele veelgi atraktiivsemaks.

Projekt on otseses kooskõlas Tallinna arengukavas 2014-2020 toodud Tallinna arenguvisiooniga, mille kohaselt on Tallinn rahvusvaheliselt atraktiivne külastuse sihtkoht ja konkurentsivõimelise uue majanduse eestvedaja uuendusmeelses, tasakaalustatud ja turvalises linnakeskkonnas – armastus esimesest pilgust, tegus ja usaldusväärne koostööpartner. Käesolev projekt on arengukavas sisalduvate vajaduste kompleksne edasiarendus, mis täidab väga erinevaid arengukavas määratud eesmärke.

Projekt on kooskõlas ka Tallinna linna üldplaneeringuga, milles on transpordisüsteemi ühe olulise arengusuunana märgitud linnakeskuse inimsõbralikumaks muutmine ja Vanalinna jalakäijatetsooni laiendamine. Samuti on välja toodud vajadus rajada linna läbiv jalgrattateede võrk, mille üks keskseid ja keerukamaid kohti on käesoleva projekti ala.

Projekti rakendusasutus on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning rakendusüksus on Tehnilise Järelevalve Amet (TJA). Projekti hoidjaks on Tallinna Kommunaalamet. Projekt teostatakse koostöös Tallinna Linnaplaneerimise Ameti ja Eesti Arhitektuurikeskusega.

Projekti tegevuste kavandatav elluviimise aeg on jaanuar 2018 – juuli 2019.