Tallinna abilinnapea Andrei Novikov tõdes, et praegu on linnaelanike juurdepääs Maarjamäele ajaloomuuseumi ja Lauluväljaku vahelisele alale piiratud. “Detailplaneeringu realiseerumisel tekib Maarjamäele linlaste jaoks avalik linnaruum, kus on avaliku funktsiooniga hooned – hotell ja spaa,” ütles Novikov.

Tallinna linnavalitsus kehtestas Pirita tee 32, Pirita tee 50 ja Maarjamäe tänav 11 kinnistute ning selle lähiala detailplaneeringu.

Detailplaneeringuga liidetakse kinnistud üheks ärimaa sihtotstarbega krundiks ning moodustud krundile määrati ehitusõigus ühe kuni kolme ärihoone ehitamiseks, teatas Tallinna linnakantselei.

“Eelmisel aastal tekkis detailplaneeringu menetluses paus, kuna soovisime analüüsida, kui palju kavandatavad ärihooned Pirita teele liikluskoormust juurde annavad. Liiklusuuring näitas, et valdav liikluskoormus tuleb Viimsi valla elanike pendelrändest hommikustel ja õhtustel tipptundidel ning kavandatavatel ärihoonetel ei ole liikluskoormusele märkimisväärset mõju,” selgitas abilinnapea.

Detailplaneeringuga moodustatud krundile määratud ehitusõigus võimaldab rajada kuni kuue maapealse ja ühe maa-aluse korrusega kolm ärihoonet. Planeeritud hoonetesse on kavas ehitada hotell, puhke- ja vabaajakeskus, mis on mõeldud nii linlastele kui ka linnakülalistele ning kus on võimalik teenuseid pakkuda vaba aja veetmiseks aastaringselt.

Tallinna linnavolikogu 2001. aasta määrusega kehtestatud Tallinna üldplaneeringu kohaselt on planeeritud ala maakasutuse juhtotstarve ühiskondlike ja puhkeehitiste ala.

Ala on mõeldud põhiliselt haridus-, teadus-, tervishoiu-, kultuuri- või spordiasutustele, samuti samalaadsete teenustega või vaba aja veetmisega seonduvatele ettevõtetele. Nii on kõnealuste kinnistute ning lähiala detailplaneering kooskõlas Tallinna üldplaneeringuga.

Planeeritud maa-ala asub kesklinnas Pirita tee ääres Maarjamäe suvemõisa kompleksi ja Eesti Näituse messikeskuse vahelisel alal. Maa-alal paiknevad ärimaa sihtotstarbega Pirita tee 32 kinnistu, tootmismaa sihtotstarbega Pirita tee 50 kinnistu ja üldkasutatava maa sihtotstarbega Maarjamäe tänav 11 kinnistu.

Pirita tee 32, Pirita tee 50 ja Maarjamäe tänav 11 kinnistud kuuluvad Kantauro OÜ-le. Lisaks jäävad planeeritud alale Tallinna linnale kuuluvad transpordimaa sihtotstarbega Pirita tee T1 ja Mäe tänav T2 kinnistute osad. Pirita tee 32, Pirita tee 50 ja Maarjamäe tänav 11 kinnistud on hoonestamata.

Detailplaneeringu kehtestamise kaalumiseks tellis linnavalitsus selle aasta alguses täiendavalt Pirita tee liiklusuuringu, et selgitada muuhulgas välja ka detailplaneeringu elluviimisega kaasnev mõju piirkonna liiklusolukorrale.

Uuringust selgus, et majutusasutuste liiklusmõjud ei ole niivõrd tipptunni kesksed ning hotelli või analoogse tegevuse puhul ei ole genereeritav liiklusmõju tipptunnis nii suur. Uuringu kohaselt on Pirita tee liiklusintensiivsus ja selle kasv valdavalt tingitud Tallinna ja Viimsi valla vahel liiklevate sõidukite arvu suurenemisest.

Maarjamäe klindi ja vanalinna silueti vaadeldavus on ja jääb tagatuks. Hoonestusalad erineva kõrgusega hooneosade ehitamiseks on määratud nõnda, et Maarjamäe suvemõisa hoonetele lähim hooneosa võiks olla kuni kahekorruseline, eesmärgiga tagada suvemõisa kompleksi vaadeldavus ja dominantsus Pirita teelt.

Maarjamäe paekalda kaitsevööndisse ei ole hoonestusala kavandatud.

http://www.pealinn.ee/newset/tallinn-kehtestas-maarjamael-uue-detailplaneeringu-n255499