Tallinn kavandab projekti „Fassaadid korda“ raames toetuste andmise korda reguleeriva Linnavolikogu määruse muutmist, mis annab võimaluse toetada ka neid korteriühistuid, kes SA KredEx-i toetusele ei pretendeeri, kuid renoveerivad enda eluhooneid panga krediiti kasutades.

Tulenevalt vajadusest parandada hoonete välisilmet ka kunstiliste vahenditega, on kavandatava määruse alusel võimalik toetada korteriühistuid supergraafika tellimisel (70% ulatuses kuludest, mis vastab sarnasele projekti „Hoovid korda“ raames toetatavale tegevusele ja toetuse määrale).

Uues redaktsioonis on kavas muuta ka toetuse suurust, mis tänini on olnud krooni kehtimisel vastuvõetud summa arvestatud ümber eurodeks ehk 19 173 eurot. Toetuse summa on ümardatud 20 000 euro suuruseks.

Oluline muudatus on ka see, et kui vana redaktsiooni järgi sai toetuse väljamaksmist taotleda projekti algusetapis, pärast panga poolt korteriühistule Tallinna linna poolset toetust ületava väljamakse tegemist. Uue redaktsiooni järgi saavad korteriühistud toetuse väljamaksmist taotleda pärast projekti lõpetamist, kui lõpparuanne on Kommunaalametile esitatud. Sellise muudatusega tagatakse toetuse väljamaksmine korteriühistule tegelike kulude alusel, hoitakse ära võimalikud vaidlused toetuse sihipärasuse üle ja lõpparuannete mitte esitamine.

Projekti „Fassaadid korda“ raames toetuste andmise korra muutmise vajaduse tuleneb eelkõige asjaolust, et 2015 aastal hakkasid kehtima uued õigusaktid, mis sätestavad hoone energiatõhususe, energiaarvutuse ning nõuetele vastavuse tõendamise metoodikad ja Majandus- ja taristuministri määrusega kehtestatud „Korterelamu rekonstrueerimise toetuse andmise tingimused“ jms. Linnavolikogu 15. oktoobri 2009 määruse nr 38 kooskõlla viimine eelnimetatud õigusaktidega tingis sedavõrd suure hulga muudatuste tegemise (sh määruse nimetuse muutmine), et otstarbekam oli esitada määruse uus redaktsioon.