Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakond võtab kuni 29. märtsini 2018 vastu taotlusi restaureerimise toetamiseks.

Toetatakse kultuurimälestiste, Tallinna vanalinna muinsuskaitsealal paiknevate hoonete, miljööväärtuslikel hoonestusaladel paiknevate hoonete ning üldplaneeringuga määratud väärtuslike hoonete restaureerimist. Toetatakse konserveerimist, algsel kujul taastamist ning optimaalsete säilitustingimuste tagamist.

Toetuse eesmärk on Tallinna linnas ajastutruu miljöö, arhitektuuri ja materjalikasutuse säilitamine. Restaureerimistoetusteks on eraldatud 200 000 eurot, toetuse maksimaalne suurus on 20 000 eurot ja toetuse maksimaalne määr 75% toetatava restaureerimistöö maksumusest. Toetust antakse tööde teostamiseks, mida alustatakse pärast toetuse taotluse rahuldamise otsuse tegemist ja mis lõpetatakse hiljemalt käesoleva aasta 30. novembriks.

Võrreldes varasemate aastatega on toetuse taotlemisel uuendus. Alates käesolevast aastast saab taotluse esitada iseteeninduskeskkonnas Tallinna mittetulundustegevuse toetuste infosüsteemis (aadressil https://mittetulundus.tallinn.ee/iseteenindus). Uue süsteemi kasutuselevõtt muudab taotlemise lihtsamaks ning kiirendab menetlust. Täpsem info toetuse taotlemise kohta on leitav Tallinna Linnaplaneerimise Ameti kodulehelt aadressil http://www.tallinn.ee/ehitus/muinsuskaitse-7.