Tallinna linnavalitsus saatis linnavolikogule kinnitamiseks Lasnamäe linnaosas asuva Narva mnt 129 ja 129b kinnistute ning selle lähiala detailplaneeringu.

Linnapea Mihhail Kõlvart tõdes, et Tallinna Haigla detailplaneeringu kehtestamine on üks oluline etapp suurprojekti ellu viimisel. „Lõppjärgus on praegu Tallinna Haigla meditsiinitehnoloogia eelprojekti koostamine ja hetkel on käimas ka rahvusvaheline projekteerimise riigihange. Ent püüame püsida ajaliselt graafikus, et saaksime kõik ettevalmistavad protsessid käivitatud. Ühtlasi ootame Euroopa Komisjoni otsust finantseerimise osas ning ka riigi otsust täiendava rahastamise osas,“ märkis Kõlvart. „Uue haigla rajamisega soovime luua tervikliku haiglaorganisatsiooni ning rajada praeguste amortiseerunud Ida- ja Lääne-Tallinna keskhaiglate haiglahoonete asemele uus nüüdisaegne meditsiinilinnak aadressile Narva mnt 129, 129b. Kindlasti parandab uus haigla tulevikus arstiabi kättesaadavust ja ravikvaliteeti nii Tallinna kui ka Harjumaa ning kogu Eesti elanikele.“

Planeeringus on kavandatud hoonete kasutusotstarbed haigla ja selle teenindamiseks ning kaasaegseks toimimiseks vajalikud hooned, sh linnaosa tervisekeskus, külalisarstide, residentide jm vajaliku personali majutamiseks vajalikud külaliskorteritega hooned, teaduskeskus, psühhiaatria- ja/või õendus-hooldussravi- ja/või kitsa profiiliga spetsialiseeritud erihaigla jms meditsiiniteenust pakkuvad hooned. Kuna kaasaegse haigla diagnostika- ja raviseadmed on väga tundlikud vibratsioonile, siis on Narva mnt äärne hoonestus kavandatud 50-60 m kaugusele tänava maa-alast.

Detailplaneering on koostatud eesmärgiga moodustada üks ühiskondlike ehitiste maa või kuni 10% äri- ja vähemalt 90% ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbega krunt, millele määratakse ehitusõigus kuni 8 maapealse ja kuni 3 maa-aluse korrusega haiglakompleksi, kokku kuni kümne hoone, ehitamiseks ning kolm transpordimaa sihtotstarbega krunti olemasolevate tänavate laiendamiseks ja üks transpordimaa sihtotstarbega krunt Paekalda tänava ehitamiseks.

Maa-alune hoonestusala on kavandatud põhihoone kogu ulatuses ning perspektiivsete hoonete osas osaliselt, kõik kavandatud hoonete maa-alused hoonestusalad on omavahel ühendatud tunnelitega. Hoonete maksimaalne lubatud kõrgus maapinnast on 38 m, mis vastab absoluutkõrgusele 84,25 m.

Vastavalt Lasnamäe elamualade üldplaneeringule on kavandatud planeeringuala idapoolse Narva maantee lõigu äärde ligi 50 m laiune kõrghaljastusega roheala. Planeeritava ala sisesed teed on kavandatud puiesteedena ja Maarjamäe klindi poolse Narva maantee ja Neemiku tänava nurgale on kavandatud pargiala. Tallinna Haigla kompleksi krunti läbib põhja-lõuna suunaline, Narva mnt lõuna ja põhja poolse haru äärseid kergliiklusteid siduv kergliiklustee. Krunti läbivad nn maa-ala kvartaliks jagavad sõiduteed, kuid need ei ole kavandatud avalikeks teedeks, vaid on kavandatud pigem haigla ja haigla tugiteenuseid pakkuva transpordi liikluseks.

Haigla territooriumi läbivatele teedele ja alal asuvale pargialale tuleb omanikul tagada avalikkuse juurdepääs Haiglakompleksile on tänavatelt antud kokku kaheksa juurdesõidu võimalust: kaks Neemiku tänavalt (sh kiirabi sissesõit), neli Narva mnt põhjapoolselt harult (sh kiirabi väljasõit) ja kaks põhja-lõuna suunaliselt harult. Detailplaneeringus on ühtlasi esitatud liikluslahendus, sh võimaliku trammitee kavandamine ning teede, haljastuse, parkimise ja tehnovõrkude lahendused, on põhimõttelised ning täpsustuvad ehitusprojektide koostamise käigus.

Lisaks on detailplaneeringus määratud üldised maakasutustingimused ja esitatud heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ning tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.

Detailplaneeringu elluviimine toimub etappide kaupa: esimeses ja teises etapis rajatakse Tallinna Haigla/Lasnamäe Tervisekeskus, kolmandas ja neljandas etapis rajatakse meditsiinilinnaku järgnevad korpused vastavalt vajadusele.