Tallinna Halduskohus jättis rahuldamata naabri kaebuse Vana-Kalamaja tn 9 õppehoone laiendamiseks antud ehituslubade õigusvastasuse tuvastamise nõudes. Kohus asus seisukohale, et kõik hoone laiendamiseks antud ehitusload olid antud õiguspäraselt ning linna tegevus on olnud õiguslikult korrektne.

GAGi uue hoone naaber vaidlustas tänavu kevadel ehitusloa, millega linn soovis rekonstrueerida Vana-Kalamaja tn 9 hoone Gustav Adolfi Gümnaasiumi algklasside õppehooneks. Nimetatud ehitusloa alusel oli hoonet lubatud laiendada kuni 33%. Oma õiguste kaitseks kohtusse pöördunud naabermaja korteriomanik leidis kaebuses, et vaidlustatud ehitusluba on õigusvastane ja nõudis Tallinna Linnaplaneerimise Ameti tänavu 3. märtsil väljastatud ehitusloa tühistamist, kuivõrd kaebaja hinnangul ületas laienduse maht lubatud 33%.

Tallinna Linnaplaneerimise Amet tunnistas suvel märtsis väljastatud ehitusloa kehtetuks, kuivõrd 25. juulil väljastati uus ehitusluba hoone üle 33% laiendamiseks ning hoone kompleksseks rekonstrueerimiseks. Uue ehitusloa väljastamise tingis vajadus ehituse käigus projekti muuta. Naaber vaidlustas ka selle ehitusloa, leides, et linn pidanuks läbi viima detailplaneeringu menetluse.

Tallinna Halduskohus jättis mõlema ehitusloa osas kaebuse rahuldamata ning leidis, et nii 3. märtsi ehitusluba kui ka hilisem ehitusluba olid antud õiguspäraselt ning otsustas kaebuse rahuldamata jätta. Kohus leidis, et esialgse ehitusloa puhul jäi laienduse maht lubatud 33% piiresse, mistõttu oli ehitusluba väljastatud õiguspäraselt. Hilisema ehitusloa puhul, leidis kohus, et linnal oli õigus anda ehitusluba ilma detailplaneeringuta ning tugineda ehitusloa väljastamisel üksnes eelnevalt väljastatud projekteerimistingimustele.

Tallinna Halduskohtu otsus ei ole jõustunud ja selle peale võib esitada apellatsioonkaebuse 30 päeva jooksul Tallinna Ringkonnakohtule.