Tallinna linnavolikogu kehtestas uued parkimiskohtade arvu normid, mida hakatakse rakendama uute detailplaneeringute koostamisel ja projekteerimistingimuste alusel koostatavates ehitusprojektides.

Uusi norme ei rakendata juba vastuvõetud või kehtestatud detailplaneeringutele ega väljastatud projekteerimistingimuste alusel koostatavatele ehitusprojektidele. Erandiks on olukorrad, kui detailplaneeringus on viide vajadusele rakendada neid norme ehitusprojekti staadiumis.

„Parkimiskohtade organiseerimise küsimus Tallinnas on väga terav ja selles valdkonnas on iga otsus kaugele ulatuva tagajärjega, mis puudutab igat inimest,“ ütles linnavolikogu linnamajanduskomisjoni liige Maksim Volkov, kes istungil ka kaasettekande pidas.

„Tänane otsus näeb uusarenduste puhul juba projekteerimise käigus ette vajadusega arvestada igapäevase reaalsusega. Näiteks on uued normid heaks uudiseks Mustamäe elanikele, kuna uusarendustes peavad projekteerijad arvestama korteritele rohkem parkimiskohti oma kinnistul, et uute majade ehitamine ei paneks ebamugavasse olukorda juba praegu linnaosas elavaid inimesi,“ sõnas Volkov.

Tallinna linnavolikogu liige Mart Kallas selgitas, et parkimisnormide eelnõu on vajalik, kuna loob selguse parkimiskohtade rajamise reeglitest ja selles, kuidas neid arvestatakse. “Kui need aitaksid lahendada uusarenduste juures tänaval parkivate autode probleemi, on kõik rahul,” lisas Kallas.

Uute normide kehtestamise tingis vajadus määrata kindlaks nüüdisaegsed minimaalsed ja maksimaalsed parkimiskohtade normid. Arvestades senist ehitiste tihedust, taristut ja ühistranspordiühendusi, määrati südalinnale, kesklinnale, vahevööndile ja äärelinnale eri normid. Seni lähtuti parkimiskohtade normi rakendamisel „Tallinna parkimise korralduse arengukavast aastateks 2006–2014“.

Tänava peamine eesmärk on tagada liikumisvõimalus, mitte kompenseerida parkimiskohtade vähesust uusarenduste piirkonnas. Parkimiskohtade arvule esitatavad nõuded edastavad arendajatele sõnumi, et linnatänav on kõigile liikumiseks mõeldud ja seal parkimine riivab teiste liiklejate huve, mistõttu on otstarbekas tagada kohalikele elanikele vajalikud parkimiskohad sõidukiomanikele ja nende kasutajatele kuuluval kinnistul.

Uued normid võimaldavad tagada planeeringute ja projekteerimise menetlemise ühetaolisuse ja läbipaistvuse ning täita paremini Tallinna linnale kui teeomanikule liiklusseadusega pandud ülesandeid.