Täna, 30. juunil kell 17 toimub Tartu raekoja saalis avalik arutelu, kus kõne all on Tartu linna üldplaneeringu eskiislahenduse avaliku väljapaneku ajal esitatud arvamused ja küsimused.

Abilinnapea Jarno Lauri sõnul joonistub avalikustamisel laekunud ettepanekute puhul välja kolm olulisemat tulipunkti, mis on toonud ülejäänud teemadest selgelt eristuva vastukaja. “Kuna eskiislahenduses olid muudatused, mis vajavad läbivaidlemist, kerkisid ootuspäraselt esile eriavamused näiteks Raja 31a kinnistule üksikelamute asemel väikesemahuliste korterelamute ehitamisest ning Ihaste tee 18 kinnistu hoonestamise osas. Samavõrra ootuspärane on ka debatt Tähtvere silla vajalikkusest. Nende teemadega loodame kompromisse ja lahendusi otsida nii, et planeeringu põhilahendusse jõuaks kõiki rahuldav variant,” lisas Laur.

Linnavolikogu algatas Tartu linna üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamise 2014. aasta lõpus. Võrreldes kehtiva planeeringuga rõhutatakse uues eskiislahenduses enam kesklinna arengu prioriteetsust, Maarjamõisa paremat sidumist kesklinnaga, ettevõtlustegevuse tihedamat integreerimist linna juba olemasolevasse hoonestuskeskkonda ning kortermajade eelistamist eramupiirkondade planeerimisele seni hoonestamata aladel. Olulisel kohal on ka linna ja lähiregiooni sidumine. Uus linna üldplaneering võimaldab paindlikumat maakasutuse käsitlemist ning selgemini on välja toodud linna ruumilise arengu suundumused.

Üldplaneeringu koostamine on pikk protsess koos mitmete avalike väljapanekute ja aruteludega. Kui sel aastal anti lühike ülevaade üldplaneeringu koostamise protsessist ja lähteseisukohtadest, tutvustati planeeringu eskiislahendust ja keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi ning 30. juunil 2016 esitletakse eskiislahenduse avaliku väljapaneku käigus esitatud arvamusi, siis 2017. aastal toimuvatel aruteludel minnakse juba konkreetsemaks – arutletakse täismahus planeeringu põhilahendust ning tutvustatakse kavandatavate tegevustega kaasneda võivat keskkonnamõju.

Tartu linna üldplaneeringu koostamine on toimunud erinevate osapoolte koostöös. Eskiisi koostamisse kaasas linn Tartu teadlasi, ettevõtjaid ning tegi koostööd asumiseltside ja paljude teiste huvirühmadega. Eskiisi avalikustamise eesmärk oli tagaside saamine laiema avalikkuse poolt.

Üldplaneeringu info: http://tartu.ee/uldplaneering