Tartu toetab sel aastal miljööväärtuslike alade hoonete arhitektuursete detailide restaureerimist või taastamist ning kahekorruseliste puukuuride remontimist või ehitamist kokku 80 000 euroga.

Toetust saab taotleda miljööaladel asuvate või miljööväärtusega üksikobjektidena kaitse alla võetud enne 1944. aastat ehitatud hoonete arhitektuursete originaaldetailide restaureerimiseks ja detailide taastamiseks (hävinud või tugevalt amortiseerunud detaili asendamine koopiaga). Toetust antakse järgmiste arhitektuursete detailide restaureerimiseks: aknad, välisuksed, nende piirdelauad ja luugid, fassaadikaunistused, varikatused, verandad, trepid, katusetornid, erkerid, korstnapitsid, dekoratiivsed piirdeaiad jms. Toetust ei saa küsida interjööridetailide, katuse- ja fassaadikatete uuendamiseks, hooldustöödeks jms.

Juba neljandat aastat saab restaureerimistoetust taotleda ka miljööväärtuslikel aladel asuvate kahekorruseliste puukuuride restaureerimiseks või uue kuuri ehitamiseks. Sõltuvalt töödest võib eelnevalt vajalik olla kooskõlastatud ehitusprojekti olemasolu.

Restaureerimistoetust saab taotleda nii selleks aastaks planeeritud töödele (töö peab üldjuhul valmis saama käesoleva aasta novembriks) kui ka 2020. aastal tehtud töödele. Tartu Linnavolikogus 12. oktoobril 2017. a vastu võetud restaureerimistoetuse andmise korraga saab tutvuda veebiaadressil https://www.riigiteataja.ee/akt/419102017004 .

Restaureerimistoetus jaguneb taotlejate vahel proportsionaalselt, kõrgem protsent määratakse restaureeritavatele detailidele. Lõplik toetuse määr sõltub nii taotlejate arvust kui ka esitatud kulude suurusest. Kõrgeim võimalik toetuse määr on 50% töökuludest ning suurim võimalik toetussumma taotleja kohta detailidele on 3200 eurot ja kuurile 5000 eurot. Toetus makstakse välja pärast lõpparuande kinnitamist.

Alustuseks tasub veenduda, kas hoone on ehitatud enne 1944. aastat ning kontrollida, kas hoone või kuur asub miljööväärtuslikul alal. Tartu linna üldplaneeringu kaart: https://tartu.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=45ef64b4…

Toetuse taotlemiseks tuleb hiljemalt 1. märtsiks 2021 esitada arhitektuuri ja ehituse osakonnale avaldus koos nõutud lisadega. Avalduse blankett, tingimused ning vajalike lisade loetelu on linna kodulehel: http://www.tartu.ee/et/restaureerimistoetused .
Toetuse taotlemiseks vajalike dokumentide vormistamisega on soovitav alustada aegsalt enne tähtaega, sest hinnapakkumiste võtmine võib aega võtta.

Restaureerimistoetuste jagamisega soovib linn toetada ajaloolistes piirkondades autentse miljöö säilimist. Toetust jagatakse Tartus alates 2001. aastast.