Alates esmaspäevast, 13. juulist saab Tartu kodulehel, raekoja infokeskuses ja Ilmatsalu huvikeskuses tutvuda Tartu linna uue üldplaneeringu eelnõuga. Tartlaste tagasisidet oodatakse kuni 16. augustini, mil avalik väljapanek lõpeb. Arvamusi saab esitada kaardirakenduse kaudu ja kirja teel.

Tartu abilinnapea Reno Laidre loodab tartlaste rohket tagasisidet üldplaneeringu eelnõule. “Tegemist on linna ruumilise arengu kõige olulisema dokumendiga, mistõttu on väga oluline, et linlased aktiivselt kaasa mõtleksid ja räägiksid, millisena nad soovivad Tartu arengut 20 aasta perspektiivis näha,” lisas Laidre.

Uue üldplaneeringu peamine ülesanne on kujundada Tartu linna territoorium ruumiliseks tervikuks, arvestades ka haldusreformi käigus Tartuga liitunud Tähtvere ala. Üldplaneeringus on muuhulgas välja toodud maa-alade üldised kasutustingimused, piirkondade üldised ehitus- ja haljastustingimused, transpordivõrgustik, miljööväärtusega alade, rohevõrgustiku, väärtusliku põllumajandusmaa kaitse- ja kasutustingimused, kõrgveepiir ja asustuse arengualad.

Üldplaneeringus tähtsustatakse Tartu kui ülikoolilinna ja regiooni keskuse rolli Eestis. Samuti nähakse ette muudatusi liiklusskeemis, kus keskendutakse linna välisringi ja jalgrattateede võrgustiku eelisarendamisele, kesklinnas kompaktse ja jalakäigusõbraliku linnaruumi loomisele ning maalises piirkonnas asustuse arengualade suunamisele. Üldplaneeringu elluviimisega olulisi keskkonnamõjusid ei kaasne. Suurt tähelepanu on pööratud Emajõe kallaste avalikule kasutusele.

Üldplaneeringu- ja arenguteenistuse juhataja Indrek Ranniku sõnul määratakse üldplaneeringuga nii linnaruumi pikemaajalised strateegilised suundumused kui ka olulised detailid. “Ühelt poolt vaadatakse üldplaneeringus linna n-ö suuremalt lennukõrguselt. Teisest küljest aga on see üsnagi detailne ruumilise arengu kava – siin kajastuvad sillad, tänavad, hoonestusalad, metsad, põllumaad, haljasalad, ülikoolid, lasteaiad, spordihallid,” lisas Ranniku. “Oluline on tähele panna, et igale konkreetsele krundile üldplaneeringuga kokku lepitud maakasutus- ja ehitustingimused on püsivad. Näiteks ei saa planeeritud lasteaia asemele ehitada parklat või et keset elurajooni tehast,” täpsustas Ranniku.

Üldplaneeringu eskiisiga saab 13. juulist 16 augustini tutvuda Tartu kodulehel www.tartu.ee/uldplaneering2040, raekoja infokeskuses ja Ilmatsalu huvikeskuses.

Üldplaneeringu eskiisi kohta saab tagasisidet anda kuni 16. augustini kaardirakenduse kaudu, e-kirjaga (lpmko@raad.tartu.ee) või tavakirjaga (Raekoja plats 3, 51003 Tartu). Kõik materjalid ja vajalikud lingid on leitavad kodulehelt: www.tartu.ee/uldplaneering2040

Üldplaneeringuga tutvuma kutsuvad reklaamid paigaldatakse ka Tartu rattaringluse jalgrattakorvidele. Teabelehed on varustatud QR-koodiga, mis viib üldplaneeringu eelnõuni. Kampaaniat rahastas projekt HEAT.

Üldplaneeringu põhilahendus valmib esialgsete kavade kohaselt  2021. aasta alguses, on avalikul väljapanekul kevadel ning kehtestatakse 2021. aasta sügisel.