Volikogu kiitis heaks Tartu linna üldplaneeringu eskiislahenduse ning suunas selle koos keskkonnamõju strateegilise hindamise programmiga avalikule väljapanekule.

Linna uue üldplaneeringu eskiislahenduse aluseks on praegu kehtiva üldplaneeringu ülevaatamise tulemused, mille volikogu kinnitas 2014. aasta juunis.

Ülevaatamise käigus selgitati välja peamised teemad ja valdkonnad, mis üldplaneeringus lahendamist või täpsustamist vajavad, sealhulgas linna arengu parem sidumine lähiregiooni ruumilise arenguga, kesklinna eelisarendamine, miljööväärtuslike alade kaitse- kasutustingimuste terviklik lahendamine, arhitektuurivõistluste tingimuste täpsustamine, energeetika, liiklus ja paljud muud küsimused.

Muudatusi on toonud kaasa ka uus planeerimisseadus, mis suurendab tunduvalt üldplaneeringu täpsusastet ning rolli ehitusõiguse andmisel ilma detailplaneeringu koostamise vajaduseta.

Võrreldes kehtiva üldplaneeringuga rõhutatakse uues eskiislahenduses enam kesklinna arengu prioriteetsust, Maarjamõisa paremat sidumist kesklinnaga, ettevõtlustegevuse tihedamat integreerimist linna juba olemasolevasse hoonestuskeskkonda ning kortermajade eelistamist eramutele seni hoonestamata aladel. Uues üldplaneeringus väheneb elamumaade osa ja kasvab rohealade ning ettevõtlusmaade osakaal.

Üldplaneeringu eskiislahendus on avalikustamisel 2. maist kuni 29. maini, sellega saab tutvuda Tartu infokeskuses raekojas, Küüni ja Poe tänava nurgal asuvatel stendidel ning linna kodulehel.

Eskiislahenduse tutvustamiseks toimub avalik arutelu 9. mail ning avaliku väljapaneku tulemuste arutelu on 30. juunil. Mõlemad avalikud arutelud toimuvad algusega kell 17:00 linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna koosolekute ruumis (Raekoja plats 3, III korrus, ruum 303).