Linnavalitsus võttis seisukohad Tartu linna üldplaneeringu avaliku väljapaneku käigus esitatud arvamuste kohta ning tutvustab neid 30. juunil toimuval avalikul arutelul.

Tartu linna üldplaneering 2040+ oli avalikul väljapanekul 20. aprillist kuni 20. maini 2021, mille jooksul toimus üldplaneeringu lahenduse tutvustamiseks ka kümme piirkondlikku ja temaatilist arutelu. Planeeringulahenduse kohta esitati 440 arvamust. Linnavalitsus on kõik laekunud arvamused ja ettepanekud läbi vaadanud, neid analüüsinud ja seisukohad võtnud.

“Uus üldplaneering suunab Tartu linna arengut järgmised paarkümmend aastat, selle koostamisse on panustatud palju energiat ja selle valmimisele andsid panuse väga paljud tartlased ning eksperdid ka väljastpoolt Tartut,” ütles abilinnapea Reno Laidre. Ta lisas, et uudsel digitaalsel moel – Zoomi ja Youtube`i vahendusel toimunud üldplaneeringu avalikud arutelud õnnestusid hästi ja kümnel arutelul kokku oli ligi 1000 osalemist.

“Kolme nädala jooksul pidi linn kujundama seisukoha ligi poolesaja ettepaneku osas,” sõnas Laidre. “Üks olulisemaid muudatusi puudutab Emajõe-äärset matkarada. Nimelt pole mitmed selle piirkonna maaomanikud nõus linna poolt hooldatava matkarajaga, mistõttu mitmes lõigus kavandatakse matkaraja asemele seadusest tulenev kallasrada. Suurimaks erisuseks seal liikumisel on see, et kallasrajal liikumise võimaldamine on kinnistuomaniku kohustus.”

Rohkelt esitati arvamusi kesklinna pargi (Vanemuise tn 1 kinnistu) osalise hoonestamise kohta ja Ujula tänava kavandatava pikenduse kohta. Planeeringus otsustati jätta Vanemuise 1 kinnistu hoonestatavaks 50% ulatuses, et rajada sinna südalinna kultuurikeskus. Üldplaneeringusse jäeti ka planeeritud Ujula tänava pikendus, et tagada areneva elamurajooni otseühendus linnakeskuse ja teiste linnaosadega.

Avaliku väljapaneku käigus tehtud ettepanekute alusel täpsustatakse Haage küla kompaktse asustusega ala piire, laiendatakse puhkemetsade ulatust ja roheala Jummisaare järve juures ning muudetakse mitmete alade otstarvet, tuues juurde korterite ehitamise võimalusi.

Üldplaneeringu põhilahenduse väljatöötamise ajal langetati otsused sadamaraudtee maa-ala tulevase kasutuse kohta – rohekoridor hakkab kulgema alates Väiksest kaarest kuni jõeni. Linnas kujuneb välja täiesti uus lineaarpargina käsitletav puhkeala, mis leevendaks puhkealade vähesust Ropka, Karlova ja Vaksali piirkonnas.

Linnavalitsus tutvustab oma seisukohti üldplaneeringu avalikul arutelul, mis toimub kolmapäeval, 30. juunil kell 17 Eesti Rahva Muuseumis.

Uue üldplaneeringu peamine ülesanne on kujundada Tartu linna territoorium ruumiliseks tervikuks, arvestades ka haldusreformi käigus Tartuga liitunud Tähtvere ala. Üldplaneering on kavas kehtestada 2021. aasta sügisel.

Avaliku väljapaneku ajal tehtud ettepanekutega ja linnavalitsuse seisukohtadega saab tutvuda www.tartu.ee/uldplaneering2040