Töötuse määr oli 2016. aasta III kvartalis 7,5% ja tööhõive määr 66,5%, teatab Statistikaamet. Tööjõus osalemise määr kasvas eelmise aasta sama kvartaliga võrreldes protsendipunkti võrra ja tööealiste mitteaktiivsete arv on kahanemistrendis.

Töötuse määr tõusis 2015. aasta sama kvartaliga võrreldes 2,3 protsendipunkti ja käesoleva aasta II kvartaliga võrreldes protsendipunkti võrra (2016. aasta II kvartalis oli töötuse määr 6,5%). Töötute hinnanguline arv oli tänavu III kvartalis 53 000, kellest ligi pooled on olnud töötud alla kuue kuu. Töötute arvu kasv tuleneb peamiselt mitteaktiivsete arvu vähenemisest, milles võib olulist rolli mängida 2016. aastal alanud töövõimereform.

Tööjõus osalemise määr ehk tööjõu osatähtsus 15–74-aastases rahvastikus tõusis võrreldes eelmise aasta III kvartaliga protsendipunkti võrra ja tööturule tuli juurde ligi 9000 inimest. Enim on kasvanud 15–24-aastaste näitaja – aastaga on tööturule lisandunud ligikaudu 3000 noort.

Kasvas nii meeste kui ka naiste tööjõus osalemise määr. Kui 2015. aasta III kvartalis oli 15–74-aastaste naiste tööjõus osalemise määr 66,4%, siis 2016. aasta samas kvartalis 0,8 protsendipunkti kõrgem. Samas vanuses meeste näitaja oli eelmise aasta III kvartalis 75,7% ja 2016. aasta III kvartalis 77%.

Tööjõus osalemise määra tõus on olnud maapiirkondades kiirem kui linnalistes asulates – kui maa-asulates tõusis aktiivsuse määr võrreldes eelmise aasta III kvartaliga 2,4 protsendipunkti, siis linnalistes 0,4 protsendipunkti.

Tööga hõivatute hinnanguline arv oli tänavu III kvartalis 653 000. Tööhõive määr langes 2015. aasta III kvartaliga võrreldes 0,7 ja 2016. aasta II kvartaliga võrreldes 0,4 protsendipunkti. Kui 2015. aasta III kvartalis oli 15–74-aastaste naiste tööhõive määr 62,6%, siis käesoleva aasta samaks kvartaliks oli näitaja langenud 0,5 protsendipunkti. Ka sama vanuserühma meeste näitaja on pisut kahanenud – kui eelmise aasta III kvartalis oli tööealiste meeste hõivemäär 72,2%, siis selle aasta III kvartalis 71,2%.

Tööturul mitteaktiivsete arv on 2016. aastal olnud pidevas kahanemistrendis – võrreldes 2015. aasta III kvartaliga on nende arv vähenenud ligi 10 000 võrra. Märkimisväärselt on kahanenud 50–74-aastaste mitteaktiivsete arv – võrreldes eelmise aasta III kvartaliga on sellest rühmast tööturule juurde tulnud ligi 5000 inimest. Suurem osa (ligi 3000) vanemaealistest tööturule suundunutest on naised ja selles võis olulist rolli mängida naiste pensioniea tõus.

Kuigi tööturult eemalejäämise peamised põhjused on endiselt pensionilolek, õpingud ja haigus või puue, on mitteaktiivsete arv vähenenud just nendel põhjustel mitteaktiivsete arvel.

Tööturul mitteaktiivsed vanuserühma järgi, III kvartal, 2007-2016

Töötuse määr on töötute osatähtsus tööjõus (hõivatute ja töötute summa). Tööhõive määr on tööga hõivatute osatähtsus 15–74-aastases rahvastikus. Tööjõus osalemise määr on tööjõu osatähtsus 15–74-aastases rahvastikus. Hinnangud põhinevad tööjõu-uuringu andmetel.

Statistikaamet korraldab tööjõu-uuringut 1995. aastast. Igas kvartalis osaleb selles 5000 inimest. Tööjõu-uuringut korraldavad statistikaorganisatsioonid ühtlustatud metoodika alusel kõigis Euroopa Liidu riikides.