Äsja Riigikogu poolt vastu võetud võlaõigusseaduse muutmise seadus näeb ette üürilepingu puudutava regulatsiooni muutmist selliselt, et anda pooltele ulatuslikumat lepinguvabadust, pidades samal ajal silmas poolte õigusi tasakaalu.  Seaduse muudatuste jõustumisel tuleb eluruumi üürilepingu sõlmimisel arvestada muuhulgas järgmiste võimaluste ja piirangutega.

Oluliseks muudatuseks on eluruumi üürilepingute puhul senise absoluutse leppetrahvi keelu kaotamine, mis annab üürileandjale õiguse kehtiva kokkuleppe olemasolul nõuda üürnikult mitterahalise kohustuse olulise rikkumise korral leppetrahvi kuni 10% ühe kuu üürist ja kõrvalkuludest iga rikkumise kohta (mitte rohkem kui 20% kuus kokku).

Pooltele antakse võimalus leppida kokku ka viivisemäära või remondikohustuse jaotamise osas (silmas tuleb pidada teatud sisu- ja vorminõuded). Üürileandjal on edaspidi õigus leping üürniku makseviivituse tõttu üles öelda väiksema võlgnevuse ja lühema viivituse korral (kolme kuu asemel kaks kuud). Samas üürniku kaitseks on üürileandjale ette nähtud ka ulatuslikumad teavitamiskohustused.

Üüri tõstmise regulatsioon muutub selgemaks – täpsustatakse üürileandja ühepoolse üüri tõstmise alused ja tingimused, üürnikul tekib õigus üüri tõusuga mittenõustumise korral üürilepingu erakorraliselt üles öelda (sellisel juhul välistatakse üüritõus kuni lepingu lõppemiseni) või üüri suuruse vaidlustada ja nõuda selle alandamist. Kui praegu on lubatud üüri tõsta iga kuue kuu möödumisel lepingu sõlmimisest, siis tulevikus võib seda teha üks kord aastas.

Üürileandja kindlustunne üüriobjekti säilimise osas tagatakse muudatusega, mis näeb ette võimaluse kokku leppida, et üürnik peab enne üüriobjekti tagastamist kõrvaldama hariliku kasutamisega tekkinud kulumine või halvenemine või kandma sellega seotud mõistlikud ja vajalikud kulud. Täpsustatud on ka kõrvalkulusid puudutav regulatsioon, mh lisatud on üürniku kohustus mõistlikus, proportsionaalses ja ettenähtavas ulatuses kandma terve hoone lepingujärgses seisundis hoidmiseks ja parendamiseks vajalikke kulusid.

Kui Teil tekib seoses eelnevaga küsimusi, võtke julgelt ühendust tallinn@leadell.com

Irina Meldjuk/ LEADELL Pilv Advokaadibüroo jurist