Tallinna linnavalitsus võttis vastu Pirita rannaala detailplaneeringu.

„Detailplaneeringuga luuakse võimalused Pirita rannaalast kvaliteetse, tervikliku ja kaasaegse puhkeala arendamiseks – rannapaviljonide, ajutise vabaõhulava ja tribüünide ning randa teenindavate objektide ja rannapromenaadi ehitamiseks,“ ütles abilinnapea Andrei Novikov.

Ühtlasi annab detailplaneering võimaluse Merivälja tee 3 kinnistul asuva Vaba Aja Keskuse laiendamiseks ning Merivälja tee 5b kinnistule kuni kahekorruselise ärihoone ehitamiseks.

Pirita rannaala detailplaneering hõlmab 45,10 ha suuruse maa-ala. Detailplaneering on Pirita linnosa üldplaneeringus määratud maakasutuse juhtotstarvetega kooskõlas, kuid sisaldab üldplaneeringu muutmise ettepanekut – supelranda teenindavate hoonete ehitamiseks taotletakse looduskaitseseadusest tuleneva ja üldplaneeringus määratud Läänemere ranna ehituskeeluvööndi vähendamist.

Pirita linnaosa üldplaneeringus on looduskaitseseaduse kohast Läänemere ranna ehituskeeluvööndit suurendatud. Keskkonnaameti nõusolekul võib ranna ehituskeeluvööndit vähendada. Ehituskeeluvööndi vähendamine on põhjendatud – kavandatud hooned hajutavad rannakülastajaid üle ranna ja ei koonda neid väikesele alale kokku ning seeläbi väheneb koormusintensiivsus konkreetses punktis. Rannaala on mõeldud üksnes jalgsi ja jalgratastel liiklejatele ning lisaks olemasolevatele teedele nähakse inimeste suunatud liikumine ette rannapromenaadil. Kogu teedesüsteem on loogiline ja vähendab rannametsa tallamise ohtu ning tagatud on rannaala heakord.

Tallinna Linnaplaneerimise Amet ja Pirita Linnaosa Valitsus korraldavad lähiajal vastuvõetud detailplaneeringu avaliku väljapaneku.

Planeeringu aluseks on Pirita rannaala arhitektuurse ideekonkursi võidutöö „Väät“, mille koostas Arhitektuurinurk OÜ. Detailplaneeringu eskiismaterjalid ja detailplaneeringu koostas RUUM JA MAASTIK OÜ.

Olemasolev merega paralleelselt kulgev rannametsa rada on ette nähtud rekonstrueerida. Arhitektuurse ideekavandi võidutööst lähtuvalt on rannametsa ja liivaranna piirile kavandatud üksnes jalakäijatele mõeldud rannapromenaad. Detailplaneeringus on ette nähtud ka kõrghaljastuse maksimaalne säilitamine.

Sõidukitega on rannaalal liiklemine keelatud. Piirkonnas on kokku ligikaudu 756 juba olemasolevat või planeeritud avalikku parkimiskohta. Lisaks on planeeritud alale ette nähtud kokku 24 hoiukohta ligikaudu 300 jalgrattale.

Detailplaneeringu koostamine algatati Tallinna Linnavalitsuse 6. novembri 2013 korraldusega. Detailplaneeringu lähteseisukohtadega sai tutvuda 25. novembrist kuni 3. detsembrini 2013 ning detailplaneeringu eskiislahendusega sai tutvuda 16. – 31. jaanuarini 2017 Pirita Linnaosa Valitsuses. Detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamiseks toimus 31. jaanuaril 2017 avalik arutelu, millest lahendamata küsimusi ei jäänud. Eskiislahenduse avaliku väljapaneku käigus esitati mitmeid ettepanekuid. Kõiki ettepanekuid on planeeringu koostamisel analüüsitud ja asjakohasel juhul arvestatud.