Lasnamäe Linnaosa Valitsus paneb teisele avalikule väljapanekule Rahu tee, Peterburi tee ja Lagedi tee mitmetasandilise ristmiku maa-ala detailplaneeringu.

Detailplaneeringuga saab tutvuda 8. kuni 23.veebruarini Pallasti tn 54 I korruse fuajees igal tööpäeval kogu tööaja jooksul.

Detailplaneeringu esimene avalik väljapanek toimus 30. juulist kuni 13. augustini 2012. Arvestades detailplaneeringu avalikul väljapanekul esitatud vastuväidetega muudeti Väo mitmetasandilise ristmiku liikluslahendust, mis tingis muudatused ka planeeringulahenduses.

Planeeritav 37,72 ha suurune maa-ala asub Lasnamäe linnaosas linna idapiiril Seli, Priisle ja Väo asumis. Planeeringuala hõlmab Rahu tee, Peterburi tee ja Lagedi tee sõlmpunkti ning selle lähiala.

Planeering on vajalik mitmetasandilise ristmiku rajamiseks. Lisaks on planeeritud maa-ala koosseisu haaratud ka mitmed hoonestatavad kinnistud, millele juurdesõidu võimalused tulenevalt mitmetasandilise ristmiku liikluslahendusest muutuvad.

Planeeritud liiklussõlm on ühest küljest Peterburi tee osa ning teisest küljest osa Tallinna ringteest. Peamistes liiklussuundades on liiklus lahendatud ristumisteta. Samaaegselt on tagatud transpordi juurdepääsud külgnevatele aladele. Kergliiklustunnelite planeerimisega paraneb oluliselt magistraalteede äärsete alade sidusus ning kergliikluse ja jalakäijate liikumistingimused. Pirita jõeoru maastikukaitseala säilib senistes piirides, planeeritud tegevus ei kahjusta Natura-ala kaitse-eesmärke.

Avaliku väljapaneku kestel saab detailplaneeringuga tutvuda ka Vabaduse väljak 7 infosaalis. Lähemat teavet saab detailplaneeringu kohta Tallinna planeeringute registri aadressil https://tpr.tallinn.ee/.

Väo liiklussõlme detailplaneeringut koostatakse Tallinna Linnaplaneerimise Ameti tellimusel, planeeringulahenduse aluseks oleva liikluslahenduse tellimist korraldab Maanteeamet.