Tallinna linnavalitsus kehtestas Lasnamäe linnaosas linna piiril asuva Lagedi tee 8 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu, mis võimaldab ehitada alale äri- ja tootmishooned.

Lagedi tee 8 kinnistu ja lähiala detailplaneering hõlmab 11,60 ha suuruse maa-ala Lasnamäe linnaosas Väo asumis Lagedi tee ääres.

Detailplaneeringualast moodustatavatele hoonestamata kruntidele on kavandatud kokku kuni 12 äri- ja tootmisfunktsiooniga hoonet, neist madalaimad kuni 4- ning kõrgeim kuni 14-korruseline. Lisaks on alale kavandatud kahe maa-aluse korrusega parkla. Detailplaneeringu koostas K-Projekt AS. Detailplaneeringu kohaste teede ja tehnovõrkude väljaehitamine tagatakse vastavalt 2. veebruaril 2015 sõlmitud lepingule.

Osa planeeritud maa-alast paikneb maardla alal ning osaliselt jääb planeeringuala arheoloogiamälestiseks tunnistatud asulakohta ja selle kaitsevööndisse. Planeeritava maa-ala naabruses olevad kinnistud on valdavalt hoonestamata. Planeeritavast alast ligikaudu 500 meetrit ida suunas paikneb Pirita jõgi, mis on ühtlasi linna halduspiiriks, planeeringuala lähipiirkonda jääb Tooma järv. Planeeringualast lääne pool, Väo karjääri alal, on kehtestatud detailplaneeringu alusel valmis ehitatud soojuse ja elektri koostootmisjaam koos mitmete tootmiseks vajalike kõrvalhoonetega. Planeeringuala põhjapoolsele naaberkrundile on kehtestatud detailplaneering, mis võimaldab ehitada alale kolm kuni 4-korruselist ja ühe kuni 14-korruselise äri- ja tootmishoone. Planeeringut ei ole ellu viidud.

Tallinna üldplaneeringu kohaselt on detailplaneeringuala maakasutuse juhtotstarve tööstusettevõtete ala, põhiliselt tööstusettevõtetele ja ladudele mõeldud ala, kus võib paikneda teenindusettevõtteid ja asutusi. Uute elamute rajamine on lubatud vaid erandina. Lasnamäe tööstusalade üldplaneeringu kohaselt on Lagedi tee poolse ala maakasutuse juhtotstarbeks määratud tootmisala koos ettevõtlusala kõrvalotstarbega ning Väo karjääri poolse ala maakasutuse juhtotstarbeks tootmis- ja laondusettevõtete ala. Detailplaneeringu lahendus vastab Tallinna üldplaneeringule ja Lasnamäe tööstusalade üldplaneeringule.

Kuna teisel pool Peterburi maanteed paiknevad tornelamud, siis linna sissesõidule värava efekti loomiseks on sarnased kõrged hoonemahud kavandatud ka Peterburi tee teljest lõuna poole. Kavandatud tornid moodustavad ansambli koos teisel pool Peterburi teed olemasolevate tornelamutega. Juurdepääs planeeritud kruntidele tagatakse Peterburi teelt Väo tee ning kõrvalala kruntide detailplaneeringu kohase tänava kaudu. Alale on planeeritud kokku 3200 parkimiskohta, enamik parkimiskohti on planeeritud maa-alustele korrustele.

2. veebruaril 2015 sõlmitud lepinguga nr 3 7/131 võttis TERASEKESKUS OÜ kohustuse tagada oma vahendite arvelt planeeringualast väljapoole jääva avalikult kasutatava sõidutee ja sellega külgneva kõnnitee osa, välisvalgustuse ja vihmaveekanalisatsiooni väljaehitamise.

Detailplaneering võeti vastu Tallinna Linnavalitsuse 19. juuni 2015 korraldusega nr 1099-k ning oli 12. – 27. augustini 2015 avalikul väljapanekul. Avaliku väljapaneku kestel ei laekunud detailplaneeringu lahenduse kohta ühtegi pöördumist.